Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      17. NODAĻA: KUNGA JĒZUS ATNĀKŠANA    

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

Bībeles Pamati

 

IV. DAĻA

 

KUNGA JĒZUS ATNĀKŠANA UN TIESA

 

17. NODAĻA: KUNGA JĒZUS ATNĀKŠANA

 

 Mūsu priekšstatos par Kristus atnākšanu eksistē smeldzīga nenoteiktība. Tā, piemēram, valda uzskats par mūsu neredzamo pulcēšanos pie Viņa, un ka Viņš Sevi parādīs pasaulei tikai pēc tiesas pār mums. Ar šo problēmu ir saistīta arī liela neskaidrība grieķu vārda “parousia” izpratnē, kas Mt. 24 tulkots kā “atnākšana”. Šī nodaļa uzrakstīta, lai palīdzētu saprast, ka ir tikai viena, vienīga īstā atnākšana un ka “parousia” (“atnākšana”) attiecas us Viņa burtisku, redzamu atnākšanu. “Jēzus Kristus diena” vienlaikus ir arī ticīgo tiesas diena (Filip.2:16) un Kristus ierašanās būs kā “zibens zibeņodams spīd no vienas debess puses līdz otrai” (Lk. 17:23, 29,30). Kristus atnākšana uz tiesu būs viena un tā pati “diena” kā ticīgajiem, tā arī neticīgajiem. Vai tā “diena” sastāvēs no 24 stundām? Domāju, ka mums tas nav jāsaprot tik burtiski, jo laika ritējums otrās atnākšanas laikā būs izmainīts (1). Jo tieši šī paša iemesla dēļ mēs varam tikai iedomāties tā laika notikumu hronoloģisko secību, un šajā sakarībā versiju skaits ir tikpat liels cik ir Bībeles studētāju.

 

1.    Parousia

 Jehovas viltus liecinieki izplata domu, ka vārds “parousia” runā par neredzamu Kristus klātbūtni. Un tas nav pārāk tālu no Kristadelfiešu domāšanas veida, ja atceras, ka Dr. Tomass uzskatīja, ka Eļļas kalna pravietojums attiecas tikai uz m.ē. 70.gada notikumiem. Bet tieši šajā priekšvēstījumā Jēzus runā par Savu “parousia”. Sacīt, ka tas attiecas vienīgi uz Viņa “atnākšanu” uz tiesu pār Izraēlu m.ē. 70.gadā nozīmē, ka Kristus “parousia” neattiecas uz Viņa redzamo, patieso klātbūtni.

 Papildus tam, ka pastāv ļoti daudz pierādījumu tam, ka Eļļas kalna pravietojums patiesi attiecas uz pēdējām dienām, jānorāda, ka vārds “parousia” vienmēr  attiecas uz personas fizisku klātbūtni. Grieķu valodā ir vēl viens vārds, kas arī tulkojams kā “atnākšana”, kura nozīmē ir elastīgāka, bet “parousia” nozīmē “burtisku klātbūtni” un to vienmēr lieto tieši šajā nozīmē:

-        “Jo kā zibens izšaujas no rīta puses … tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana” (“parousia”) (Mt. 24:27).

-        “… kad Noa iegāja šķirstā … tiekāms plūdi nāca … tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana” (Mt. 24:38,39).

-        “… pēc tam tie, kas Kristum pieder Viņa atnākšanas dienā” (1. Kor. 15:23).

-        “… kas līdz mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi…” (1. Tesal. 4:15).

 

 Citi piemēri vārda “parousia” lietošanai arī attiecas uz Kunga otro atnākšanu, bieži saistībā ar tiesu: Jēk. 5:7,8; 2. Pēt. 1:16; 3:4,12; 1. Jņ. 2:28; 1. Tes. 2:19; 3:13; 5:23; 2. Tes.2:1,8.

 Otrās atnākšanas laiks (“parousia”) pielīdzināts zibeņošanai pirms lietavu sākuma, ar ko sākās Noas laiku plūdi. Tas padara vārda “parousia” attiecināšanu uz ilgstošu notikumu virkni m.ē. 69/70.gg. par nepārliecinošu, salīdzinājumā ar tā acīmredzamo pielietojumu otrās atnākšanas brīdim. Ir daudz kopīga, kā to ir atzīmējuši daudzi Bībeles pētnieki, starp Mt. 24,25 un 1. Tesal. 4,5. Saskaņā ar šīm saiknēm, Kunga “parousia” no Mt. 24 Pāvils izprot kā burtisku otro atnākšanu (Mt. 24:30,31 = 1. Tes. 4:15,16).

 Sakarā ar augstāk minēto, vēlams Kunga Jēzus “atnākšanu” no Mt. 24 saprast kā burtisku Kristus klātbūtni, Viņam atgriežoties, kaut gan tas neizslēdz papildus atsaukšanos uz 70.g. notikumiem.

 

2.    Atnākšana – kā zaglim naktī?

 Apmulsumu ir izraisījuši Pāvila 1.vēstules tesaloniķiešiem 5:2 vārdi: “Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī”. Vēstules tekstā ir runa par stāvokli eklēsijā pēdējās dienās ar daudzkārtējām atsaucēm uz līdzību par desmit jaunavām. Pastāv daudz dažādu viedokļu sakarā ar Kristus atnākšanas pielīdzināšanu zaglim naktī 1. Tes. 5:2. Guļošas jaunavas pārstāv Dieva necienīgos to ticīgo vidū, kas dzīvo otrās atnākšanas laikā. Tieši tādiem “ticīgajiem” otrā Kristus atnākšana, Pāvila vārdiem runājot, būs līdzīga zagļa atnākšanai naktī – otrās atnākšanas realitāte būs iebrukums viņu garīgajā mājoklī, viņu noslēgtībā. To izraisīs viņu “miera un drošības” attieksme, kuru viņi aktīvi sludinās. ‘Viss ir lieliski mūsmājās, mēs kļūstam arvien spēcīgāki garīgajā ziņā, mums nav jābaidās no neveiksmēm!’ Tas, ka viņi “sacīs: nu ir miers un drošība” (1. Tes. 5:3) liek domāt, ka viņi izplatīs šo attieksmi brālības vidū. Un atceroties daudzos pravietojumus un mājienus par graujošu garīgo atkāpšanos un atkrišanu pēdējo dienu eklēsijā, loģiski ir domāt, ka taisnais atlikums cīnīsies ar tādu uzskatu, sastopot “miera un drošības” piekritēju niknus uzbrukumus.

 Tie, kas ir gatavi tikties ar savu Kungu, stāvēs gaismā, būs ar dienu, moži un ar skaidru prātu, tāpēc arī nepieminot “mieru un drošību” (1. Tes.5:3-8). Kristus atnākšana kā zaglim naktī nozīmē, ka Dieva necienīgajiem tā būs negaidīta. Autoru nepārstāj izbrīnīt vārdu par šīs pasaules “mieru un drošību” biežā pieminēšana. Pravietojums pēc pravietojuma stāsta par pasaules kataklizmām otrās atnākšanas laikā, kaut gan arī materiālā labklājība varētu pastāvēt kaut kādā veidā. Nekādā veidā tas nevar būt “miera un drošības” laiks pasaulei; un pasaules arvien pieaugošā bēgšana no īstenības pierāda, ka tā to šādi arī neuztver. Runājot Bībeles valodā, cilvēki jau tagad sirdīs kļūst vājāki, to “sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē…” (Lk. 21:26).

 

Sapulcēšana uz tiesu

 Tiek domāts, ka Eņģeļiem ierodoties, lai sauktu uz otrās atnākšanas tiesu (Mt. 13:39), mums būs dota kaut kāda izvēle – iet tūlīt vai arī nē. Nou un Latu no šīs pasaules nepaņēma ar spēku, viņi tika aicināti. Tie, kas atsauksies uz aicinājumu nekavējoties, tiks pieņemti – vilcināsies Dieva necienīgie. Un tas nozīmē, ka izvēle atsaukties uz uzaicinājumu būs tikai pašā sākumā (Lk. 12:36). Ir arī citi norādījumi uz to. Pats redzamākais – līdzība par desmit jaunavām – laikā, kad saprātīgās tūlīt gāja sagaidīt savu līgavaini, nesaprātīgās aizkavējās, lai garīgi sagatavotos tikties ar savu Kungu.

 Šīs līdzības kopība ar 1. Tes. 4 arī pasvītrota, pielietojot vienu un to pašu grieķu vārdu, kas tulkots Mt. 25:6 “izeita viņam pretim”, bet 1. Tes. 4:17 “tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam”, vārds ar nozīmi “satikt”: “Pēc tam mēs, dzīvie … tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam”. Šī aina zīmē taisnos ticīgos, praviešus, kas pakļāvušies aicinājumam uzreiz, tāpēc arī “uzrauti” padebešos, lai tiktos ar savu Kungu (burtiski) gaisā. Pēc tam mēs “padebešos” (tiešā nozīmē) kopā ar Kristu dosimies uz tiesu Jeruzalemē. Šis pieņēmums nekādā veidā neatbalsta nejēdzīgo piecdesmitnieku sektas mācību par aizraušanu pašās debesīs. Un vispār, katrs atšķirīgs no šeit piedāvātā skaidrojuma sastopas ar grūtībām izskaidrojot tikšanos ar Kungu “gaisā”. 1.vēstule tesaloniķiešiem – nav uzruna vai vēršanās, kas uzrakstīta tēlainā, simboliskā valodā, jo tā ir veltīta tam, kam jānotiek, burtiski jānotiek otrās atnākšanas laikā.

 Domāju, ka būs vērtīgi izsekot, ka apustuļa Pāvila 1. Tes. 4 un 5 vērsti ne uz visiem, kam jānostājas tiesas priekšā, bet tikai Dievam uzticīgajiem:

-        Viņš mierina tos sakot, ka mirušiem ticīgajiem patiesi kā balva būs piešķirta nemirstība un viņi var būt pārliecināti, ka dzīvos mūžīgi (1. Tes. 4:13,14,18). Tāpēc to pieņemšana tiesā Pāvilam neizraisa šaubas.

-        “Jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni” (1. Tes. 5:5) – pretstats Dieva necienīgiem eklēsijā, kuri atrodas tumsā. Tas vedina domāt, ka Pāvils rakstīja savu vēstuli pārliecībā, ka tās lasītāji visi ir patiesi ticīgie un lemti mūžīgai dzīvei.

 

“Aizrauti gaisā”

 Tās gudrās jaunavas, kuras nekavējoties izgāja pretim savam Kungam, tāpēc būs arī tās, kas tiks “aizrautas gaisā” kopā ar augšāmceltajiem ticīgajiem. Tas notiks, kad Kunga Jēzus Eņģeļi “sakrās Viņa izredzētos” (Mt. 24:31). Pēc tam viņi tiksies ar Kungu “gaisā”, šī vārda tiešajā nozīmē, kas, iespējams, saista šo notikumu ar Atkl. 11:12: “Un viņi (pēdējo dienu vajātie svētie) dzirdēja stipru balsi no debesīm (salīdz. ar “balsi” 1. Tes. 4:16) tiem saucam: uzkāpiet šeit augšā (salīdz. ar “aizraušanu gaisā”). – Un viņi mākonī uzkāpa debesīs (salīdz. ar “aizrauti … padebešos”); viņu ienaidnieki noskatījās viņos”. Ļoti var būt, ka Atkl. 11:12 runā arī par uzticamo ebreju atlikumu pēdējās dienās, kuri būs aizrauti padebešos kopā ar mums.

 

“… tik liels pulks liecinieku …”

 Šis liecinieku mākonis (AV) (Ebr. 12:1) kopā ar Kristu virzās uz tiesu, kurai jānotiek uz zemes, lai piepildītos viss, kas bija teikts par tiesu Bībelē. Loģiski ir uzskatīt, ka šis ticīgo pulks redzami atspoguļos Dieva slavu, slavu, kas parasti parādās mākonī. Tas varētu būt pateicoties Eņģeļa klātbūtnei mākonī ar mums. Tāda aina paveras Dan. 7:9-14; Jēzus Kristus nāk uz tiesu kopā ar ticīgajiem, kurus simbolizē mākonis “debesu padebešos”. Tieši tad visi tiesai padotie tiks savākti tiesas priekšā (Mt. 25:32), lai varētu notikt avju atdalīšana no āžiem. Taisno ‘noiešana’ Jeruzalemē notiks tai pašā laikā, kad tur tiesās arī apkārtējās nācijas, tai pašā vietā: “Un tad turpat pret viņām ved Tu, Kungs, Savus cīnītājus!” (Joēls 4:11), viss notiekošais saistīts ar Harmagedonu.”Un atsvabinātāji uznāks Ciānas kalnā, lai būtu par tiesnešiem Ēsava kalnu zemē” (Ob.21), t.i., Izraēlas arābu ienaidniekiem. Tāda notikumu secība saskan ar daudzu paaudžu ticīgo domām, ka mūsu pilnīga Kunga Jēzus atnākšanas apziņa atnāks pie mums tikai tiesā, neskatoties uz to, ka tur tikai apstiprināsies katram no mums sen sagatavotais spriedums (2. Kor. 5:10).

 

Uz tiesu ar Jēzu

 Atslēga risinājumam atrodas tieši 1. Tes. 4:15,18, kas sākas ar vārdu “jo”, tāpēc, ka izskaidro 1. Tes. 4:14, kur runāts par to, ka “Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā ar Viņu”. Un tas patiesi ir tā - kā garīgi (jo viņi kopā ar Kristu dalīsies Viņa uzvarā pār nāvi), tā arī burtiski (jo viņi ies uz tiesu kopā ar savu tiesnesi). No šī redzes viedokļa kļūst vieglāk saprotams Jņ. 14:3: “Tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis”. Sākotnēji – tā ir burtiska pacelšana debesīs, pēc kā sekos atgriešanās kopā ar Kristu un mūžīga valdīšana ar Viņu Viņa Valstībā. “Lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs” – var būt par garīgu pamatu 1. Tes. 4:17 – “Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr”.

 Ideja par burtisku ceļojumu debesīs uz tiesu skaidri izskanēja Kunga Jēzus pamācībā par to, kā “viens (Viņa atnākšanā) taps pieņemts (pazudīs burtiskā nozīmē) un otrs atstāts”, “Kur maita, tur salasās ērgļi” (Lk. 17:36,37). Šai līdzībā galvenais ir parādīt, kā ērgļi, vadoties pēc instinkta nešaubīgi lido mājup, tā ticīgā apziņā nav vietas bažām par to, ka notiks viņu pulcēšana pie Kunga. (2).

 

Tagad mēs varam apkopot šeit piedāvāto hronoloģiju:

-        Ticīgo vajāšana.

-        Kunga Jēzus ierašanās; augšāmcelšana.

-        Eņģeļa uzaicinājums Kunga Jēzus sagaidīšanai.

-        Dieva necienīgie vilcinās, kad aicinātie taisnie atbild uz Eņģeļa uzaicinājumu nekavējoties.

-        Taisnie traucas debesīs, veidojot visiem redzamu slavas mākoni. Viņi ir fiziski kopā ar Kristu.

-        Kopā ar Jēzu viņi nonāk Jeruzalemē.

-        Tad Dieva necienīgie arī tiek tur sapulcināti.

-        Norisinās tiesa kā pār avīm, tā arī āžiem, kurā tie tiek galīgi atdalīti cits no cita un saņem pēc nopelniem.

-        Ļaunos iznīcina kopā ar Jeruzalemei apkārtesošajām tautām.

 

Nav svarīgi, cik laika tas viss aizņems – iespējams, tikai dažas sekundes, kaut gan kāds laiks ir nepieciešams, lai liecinieku mākonis būtu redzams visiem, un lai Dieva necienīgie bez panākumiem mēģinātu noformēt savu garīgumu. Gribētos, lai jums nepaietu secen milzīgais iedrošinājums, ko ietver šis scenārijs: uz tiesu mēs ieradīsimies plecu pie pleca ar mūsu tiesnesi, iespējams, jau atspoguļojot Viņa Slavu vēl līdz tiesai. Tas pats par sevi jau rada pazemīgu drošības sajūtu, stājoties tiesas priekšā. Tik daudz būs atkarīgs no mūsu reakcijas uz Eņģeļu aicinājumu, - mūsu ticībā pieņemšanā, mūsu attieksme pret šīs pasaules lietām – viss atklāsies kā uz delnas.

 

Piezīmes

(1)  Vairāk par šo jautājumu uzrakstīts grāmatā “Bībeles pamati”, atkāpē 14.

(2)  Iebildums, ka “līķa” tēls nepavisam nepiestāv Kungam Jēzum Kristum, tiek apgāzts ar to, ka Bībelē par Dievu un Viņa patiesību bieži runāts pavisam nepiedienīgā (no mūsu viedokļa) formā, piem. Mt. 13:33; Ps. 78:65.                                       

Uz Bībeles Pamatiem

PĒDĒJĀS DIENAS Mājas

I daļa: Pēdējo dienu tēli
1. nodaļa: Plūdi.

2. nodaļa: Bābele

3. nodaļa: Sodoma

4. nodaļa: Jēkabs un Ēzavs

5. nodaļa: Pashā un iziešana

6. nodaļa: Arābu iebrukumi Soģu laikos

7. nodaļa: Arābu iebrukums ķēniņu laikā

8. nodaļa: Asīriešu iekarotāji

9. nodaļa: Babilonijas iebrukums
10. nodaļa: Pirmā Kristus atnākšana
II daļa: Sagaidāmā pilnīgā iznīcināšana nākotnē.
11. nodaļa: Pilnīgā iznīcināšana Eļļas kalna pravietojumā
12. nodaļa: Vispārējā iznīcināšana Daniēla grāmatā un Jāņa Atklāsmes grāmatā
III daļa: Izraēla grēku nožēla.
13. nodaļa: Līdzība par kāzām
14. nodaļa: Līdzība par vīģes koku
15. nodaļa: Izraēlas grēku nožēlošana
16. nodaļa: Ēlijas kalpošana
IV daļa: Kunga Jēzus atnākšana un Tiesa.
17. nodaļa: Kunga Jēzus atnākšana
18. nodaļa: Kristus tiesa
19. nodaļa: Gudrās un nesaprātīgās jaunavas
V daļa: Pēdējo dienu eklēsija.
20. nodaļa: “Viņa apsolītā atnākšana”
21. nodaļa: Nezāles un kvieši
22. nodaļa: Pēdējo dienu atkāpšanās no ticības?
23. nodaļa: Grēka cilvēks
24. nodaļa: Vēstules pēdējām dienām
25. nodaļa: Kunga Jēzus vēstījumi
VI daļa: Valstība.
26. nodaļa: Valstības tēli
27. nodaļa: Valstība – garīgā puse
28. nodaļa: Tūkstošgade – kur ir tās atšķirība?
29. nodaļa: Tautas Tūkstošgades periodā
30. nodaļa: Dabas radība.
31. nodaļa: Dieva paradīze
I pielikums: “Vai to ir maz, kas tiks izglābti?”
II pielikums: Zvērs
III pielikums: Antikrista princips