Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      10. NODAĻA: PIRMĀ KRISTUS ATNĀKŠANA    

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

Bībeles Pamati

 

10. NODAĻA: PIRMĀ KRISTUS ATNĀKŠANA

 

Daudz kas no notikumiem Kunga Jēzus pirmās atnākšanas laikā tuvina mūs tam, kas būs Viņa otrās atnākšanas laikā. Caharijas 9:9-11 vēstīts par Kungu Jēzu, kurš atnācis uz Ciānu un atnesis pestīšanu, nodibinājis Savu Valstību un pamodinājis mirušos. Tas viss ir par Viņa otro atnākšanu, bet Viņa ienākšana Jeruzalemē mums asociējas ar Viņa triumfālo ieiešanu tajā Viņa kalpošanas pēdējā nedēļā (Mat.21:5). Lūkas 1.un 2.nodaļās ir skaidri norādīts, ka Jēzus dzimšanas laikā Jeruzalemē jau dzīvoja taisnie ticīgie, jau tolaik viņi dzīvoja ar cerību un mērķi par Viņa otro atnākšanu. Pieminēti ir tikai Caharija, Elizabete, Sīmeans un Anna, bet mēs varam būt pārliecināti, ka bija arī citi: Anna “arī tai pašā stundā piegāja un slavēja To Kungu, par to runādama uz visiem, kas Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu” (Lk.2:38). “Daudzi” kļuva priecīgi pat Jāņa Kristītāja dzimšanas laikā, saprotot, ka viņš ir Kristus priekšgājējs (Lk. 1:14 – ja vien vārds “daudzi” neattiecas uz Eņģeļiem?). Iespējams, ka šajā grupā bija pat gani – var rasties iespaids, ka ticīgie piederēja sabiedrības zemākajiem slāņiem, tā, Caharija – pavecs garīdznieks, Anna – Dieva nama kalpotāja (Lk. 2:37). Tas saistīts ar to, ka taisnie, patiesie ticīgie, kuri zemē palika pēc Nebukadnēcara, bija nabagie no nabagajiem (salīdz. 2. Ķēniņu 24:14, 15 ar 25:11,12), jadomā, ka tā būs ebreju strādnieku (ticīgo) šķira pēdējās dienās.

 Stāstā par Kristus dzimšanu daudz ko var attiecināt uz Viņa otro atnākšanu. Tas mūs virza saskatīt stāstā par Viņa pirmo atnākšanu to notikumu pirmtēlu, kas būs pēdējās dienās. Jāņa un Jēzus dzimšana aprakstīta šādi: “Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu” (Lk. 1:68); kā gan vēl labāk pasacīt par Dieva iejaukšanos pēdējās dienās? “Auseklis no augšienes mūs uzlūkojis” (Lk.1:78) – tā Caharija saka par Dieva mērķiem attiecībā uz Jāni un Jēzu, Maleahija 3:20. Kristus atnākšana aprakstīta tieši kā saules lēkts (“uzlēks taisnības saule”). Saule uzlēks ticīgajiem – taisno atlikumam pēdējās dienās (Mal. 3:20) – Caharija pieder viņiem.

 Eņģeļi priecājās, kad piedzima Kristus. “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts” (Lk. 2:14), taču pilnīgi tas būs Valstībā. Sīmeans par Jēzu-mazuli teica: “Gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm” (Lk. 2:32), arī tas īstenosies tikai otrās atnākšanas laikā (Jes. 42:6; 49:6). Taisno atlikums “Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu” (Lk. 2:38), viņi to varēja iedomāties tikai apzinoties, ka Vecās Derības “valstība” un pravietojumi par to attiecas uz Jeruzalemi, un tie piepildījās, Kristum piedzimstot.

 Arī mēs varam uzmanīgi izstudēt pēdējo dienu prototipus:

-        taisnie ticīgie dzīvoja Jeruzalemē vai tās apkārtnē – tāpat būs pēdējās dienās. Viņi gaidīja, ka Mesija parādīsies Jeruzalemē (Lk. 2:28). Ja pēdējo dienu ebrejus pakļaus vajāšanām līdz tādai pakāpei, ka dzīvie paliks tikai Jeruzalemē (sk. iepriekšējās nodarbības, īpaši 8.nodaļu), tad arī viņi Mesijas atnākšanu gaidīs šajā pašā pilsētā. Sievietes (atraitnes) intensīvā pievēršanās, ko var uzskatīt par lūgšanām par pēdējo dienu taisnajiem “tai pašā pilsētā” (Lk. 18:2-8).

-        Jeruzalemē?

-        Viņi ar nepacietību gaidīja Kunga Jēzus dzimšanu, kā Ābrahāmam dotā apsolījuma izpildīšanos, ka caur viņā dzimumu “mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti” (Lk. 1:74). Līdzīgi tam, pēdējās dienās taisnie domās par to, kā izpildīsies Ābrahāma apsolījums, kas attiecas uz to atbrīvošanu no arābu ienaidniekiem.

-        Iespējams, ka pateicoties Ēlijas kalpošanai, kas cilvēku sirdis piegriezīs ebreju “tēviem”, domāti patriarhi, kas saņēmuši apsolījumus (Mal. 3:24).

-        Izraēla pirmajā gadsimtā atradās zem Romas kundzības, ceturtā briesmoņa no Daniēla 7:23. Tagadējos laikos ceturtais briesmonis ar ragiem simbolizē arābu koalīciju, kas valdīs pār Izraēlu.

-        Nedaudziem taisnajiem bija Gara dāvana – spēja pravietot (Lk. 1:41,67; 2:26,36). Taisnajiem pēdējās dienās arī var būt šī spēja – vecākajiem (Caharija, Sīmeans), jaunajiem cilvēkiem (Marija) – būs pravietošanas gars Kristus atgriešanās laikā.

-        “Pirms nāks Tā Kunga lielā un briesmīgā diena” (Joēla 3:4).

-        Gani “nomodā būdami” Kunga dzimšanas naktī (Lk. 2:8) – tas spēcīgi atgādina Pashā. Ir labs pamats domāt, ka otrā atnākšana būs saistīta ar Pashā (Lieldienām). Eņģeļu parādīšanās, ko viņi redzēja, var salīdzināt ar to, ka taisnie (patiesie ticīgie) Jeruzalemē ieraudzīs, ka “Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm” (Mat. 24:30) “ar lielu spēku un godību”. Šo zīmi var uzskatīt par to, ko gani ieraudzīja debesīs, parādot uz Kungu Jēzu pirmās atnākšanas laikā. Nebūs nepieciešamības runāt: “Paskaties te vai tur”, Kunga atgriešanās kļūs skaidra un acīmredzama visiem” (Lk. 17:23).

-        Caharija un Elizabete “abi bija taisni Dieva priekšā (Lk. 1:6) korumpētajā ebreju pasaulē, kas atteicās sagatavot sevi Dieva pasludināšanai Kristū, neskatoties uz to, ka viņiem bija pieejams Dieva vārds, - tas tika skaidri sludināts. Tas atgādina Noas aprakstu, ka “tu esi Manā priekšā taisns” (1. Moz. 7:1), - lielo plūdu kontekstā, kad tie nāca pār pasauli. Uz to ir norāde pēdējās dienās, kā tas mums bija parādīts agrāk:

-        Trīs reizes ir akcentēta doma, ka izraēlieši lūdza Dievu, aicinādami Kristus nākšanu (Lk. 1:10,13; 2:37). No Joēla 2:17 mēs uzzinām, ka taisnie pēdējās dienās daudz laika veltīs lūgšanām, tāpat kā garīgais Izraēls.

-        Eņģeļu parādīšanās pirms Kristus dzimšanas (Lk.1:11,12,26) atgādina viņu Izraēlas apmeklējumu Soģu laikā, viņi pavēstīja jaunumus par atpestīšanu no arābu ienaidniekiem caur “glābēju” (“Jēzu”).

-        Jānis (Ēlija – pirmā gadsimta pravietis) bija Kristus priekšvēstnesis – ir nepieciešams, lai šis prototips būtu īstenots burtiskā nozīmē ar pēdējo dienu Ēlijas atnākšanu, kā Kristus parādīšanās priekšvēstnesi Izraēlā.

-        Tautas ticīgo atlikuma “prieks un līksmība” (Lk. 1:14) Kristus dzimšanas laikā nav salīdzināma ar to laimi, kas pildīs to sirdis, kas būs klāt Kunga Jēzus atgriešanās laikā.

 



                                       

Uz Bībeles Pamatiem

PĒDĒJĀS DIENAS Mājas

I daļa: Pēdējo dienu tēli
1. nodaļa: Plūdi.

2. nodaļa: Bābele

3. nodaļa: Sodoma

4. nodaļa: Jēkabs un Ēzavs

5. nodaļa: Pashā un iziešana

6. nodaļa: Arābu iebrukumi Soģu laikos

7. nodaļa: Arābu iebrukums ķēniņu laikā

8. nodaļa: Asīriešu iekarotāji

9. nodaļa: Babilonijas iebrukums
10. nodaļa: Pirmā Kristus atnākšana
II daļa: Sagaidāmā pilnīgā iznīcināšana nākotnē.
11. nodaļa: Pilnīgā iznīcināšana Eļļas kalna pravietojumā
12. nodaļa: Vispārējā iznīcināšana Daniēla grāmatā un Jāņa Atklāsmes grāmatā
III daļa: Izraēla grēku nožēla.
13. nodaļa: Līdzība par kāzām
14. nodaļa: Līdzība par vīģes koku
15. nodaļa: Izraēlas grēku nožēlošana
16. nodaļa: Ēlijas kalpošana
IV daļa: Kunga Jēzus atnākšana un Tiesa.
17. nodaļa: Kunga Jēzus atnākšana
18. nodaļa: Kristus tiesa
19. nodaļa: Gudrās un nesaprātīgās jaunavas
V daļa: Pēdējo dienu eklēsija.
20. nodaļa: “Viņa apsolītā atnākšana”
21. nodaļa: Nezāles un kvieši
22. nodaļa: Pēdējo dienu atkāpšanās no ticības?
23. nodaļa: Grēka cilvēks
24. nodaļa: Vēstules pēdējām dienām
25. nodaļa: Kunga Jēzus vēstījumi
VI daļa: Valstība.
26. nodaļa: Valstības tēli
27. nodaļa: Valstība – garīgā puse
28. nodaļa: Tūkstošgade – kur ir tās atšķirība?
29. nodaļa: Tautas Tūkstošgades periodā
30. nodaļa: Dabas radība.
31. nodaļa: Dieva paradīze
I pielikums: “Vai to ir maz, kas tiks izglābti?”
II pielikums: Zvērs
III pielikums: Antikrista princips