Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      14. NODAĻA: LĪDZĪBA PAR VĪĢES KOKU    

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

Bībeles Pamati

 

14. NODAĻA: LĪDZĪBA PAR VĪĢES KOKU

 

 Tas fakts, ka līdzība ATRODAS Eļļas kalna pravietojuma BEIGĀS, liek domāt, ka tai ir īpaša nozīme saistībā ar Kunga Jēzus atnākšanu.

 Vīģes kokam “raisījās pumpuri”, bet tam nebija augļu. Jēzus (Lk. 21:29,30), izpētīja visus vīģes kokus ap Jeruzalemi un nonāca pie slēdziena, ka augļu nav. “Augļu laiks vēl nebija atnācis”, sekojoši, atrast augļus vienkārši nebija iespējams. Vīģes koks – Izraēla tautas simbols, Jēzus cerēja atrast kaut vai garīgā augļa aizmetņus, bet atbildes viņa vēstījumam nebija, tāpēc viņš nolādēja vīģes koku (Mk. 11:13,14,20). Jaunu lapu parādīšanās vīģes kokam būs vienlīdzīga Izraēlas grēku nožēlošanai, garīgā augļa nobriešanai. Viss Eļļas kalna pravietojums vērsts uz noslēdzošo 3,5 gadu periodu, kas ievadīs Kunga otro atnākšanu. Šajā laikā Vārda sludināšana kā pagāniem (cittautiešiem), tā arī ebrejiem būs ļoti intensīva, dedzīga. Tāda sludināšana sāk izraisīt atbildes reakciju Izraēlā, un tad “viss tas sāk piepildīties” Kristus Valstības pasludināšanā.

 Līdzība stāsta par to, ka pavasarim obligāti sekos vasara, un tie kas ieraudzīs vīģes koku ziedošu, ieraudzīs arī Valstību. Iespējams, ka burtiskā nozīmē paies pavisam nedaudzas nedēļas vai mēneši starp pirmajām ebreju grēku nožēlas pazīmēm un pravietojuma izpildīšanos. Pravietojums no Lk. 21:32 iespējams piepildīsies “tautu laikos” (Lk. 21:24). “Un tautas samīs Jeruzālemi”, kas turpināsies 3,5 gadus, kamēr nebeigsies pagānu laiki. Tautu laiki beigsies ar Valstības nodibināšanu Kristus otrās atnākšanas laikā.

 Tiek izteikts pieņēmums, ka “tautu laiki” beidzās 1967.gadā. Tādā  gadījumā rodas vismaz trīs nopietnas problēmas: 

1.     Tempļa atrašanās vieta, Bībeles “Ciāna”, vēl aizvien nav pilnīgā ebreju kontrolē, jo tai vietā atrodas mošeja.

2.     “Mīdīšana” saistīta ar Dan. 8:13 un Atkl. 11:2, kur aprakstīta tempļa apgānīšana noteiktos laika periodos. Kā tie varēja beigties 1967.g., ja tur aizvien vēl atrodas Klints kupola mošeja? Un ja no 1967 atņem 2300 dienas/gadus (Dan. 8:14) vai 1260 dienas/gadus (Atkl. 11:2), mēs neatrodam sakarību ar kādu nozīmīgu atskaites punktu.

3.     “Tautu laiku” iespējas, kā daži to saprot, vēl joprojām tiek realizētas mūsdienās, tāpat kā tas bija 1967.g. Katrā ziņā, kristīšanu skaits ir pieaudzis kopš 1967.g., it īpaši attālās citu tautu zemēs.

 

Vīģes koka ziedēšana

 Vīģes koka ziedēšana simbolizē Izraēlas grēku nožēlošanas perioda sākumu, kas noslēgsies ar Valstības nodibināšanu, Kristum atgriežoties.

-        Lk. 13:6-9 atrodas vēl vienas līdzības par vīģes koku pieraksts. Jēzus meklē garīgo augli pēc savas trīs gadu ilgās kalpošanas Izraēlā, bet neatrod to. Vīģes koku nocērt. Tam jākļūst mums par labu mācību.

-        Mums jābaidās “no viltus praviešiem, kas … nāk avju drēbēs … vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? (Mt. 7:15,16). Augļi vīģes kokā simbolizē īstena garīgā uzplaukuma pazīmi ebreju vidū. Lai to apstiprinātu, sk. komentārus par Mih. 7:1 zemāk.

-        Habakuka pravietojums attiecas uz Izraēlas sodīšanu grēku nenožēlošanas gadījumā. Pēdējos pantos pravietis runā par to, ka kaut gan Izraēla nenožēloja grēkus viņa sludināšanas rezultātā, viņš pats personīgi slavēs Dievu un uzturēs savu garīgumu. Viņš to apraksta pravietojuma valodā par vīģes koku: “Ja vīģes koks arī neziedēs (neraisīsies lapas) un vīnakokam nebūs ogu … tad es tomēr gribu gavilēt savam Kungam” (3:17,18).

-        Jer. 24:2-5 aprakstīti ebreji, kas nožēloja grēkus sava gūsta laikā (70 gadu) Babilonā kā “labas vīģes (kas pirmās nobriedušas)”. Labie augļi sāka nobriest, pateicoties nosodīšanas periodam pēdējās dienās, kas veicinās un paātrinās ebreju grēku nožēlošanu. Arī šodien ebreji atrodas gūstā un pievēršas Dievam soda perioda sludināšanas kampaņas rezultātā. Lk. 21:25,26 aprakstīti ebreju saule, mēness un zvaigznes, kas dreb tāpat kā ebreju sirdis nodreb no bailēm. Līdzība par vīģes koku apstiprina to, ka Izraēlas grēku nožēla notiks tikai zemes satricināšanas rezultātā.

-        Miha apraud to, ka ebreju vidū nav garīga augļa: “… vairs neatrod neviena ēšanai derīga ķekara un arī nevienas pirmās ražas vīģes, ko mana sirds tā kāro! Dievbijīgie ir izmiruši šai zemē, un taisnīgo vairs nav ļaužu starpā; visi slāpst tikai pēc asinīm … labākie viņu starpā ir kā ērkšķu dzīvžogs” (7:1,2,4). Šis apstiprinājums kļuva par pamatu Jēzus līdzībai, ka ebreji atnesa ērkšķus augļu vietā (Mt. 7:15,16).

-        Dievs atceras, ka starp ebrejiem, kas iegāja apsolītajā zemē, bija tie, kas atnesa garīgo augli. “Es atradu kādreiz Izraēlu kā vīnogas tuksnesī un redzēju jūsu tēvus kā agrīnus vīģes koka augļus. Bet pēc tam viņi pieslējās Baalam-Peoram” (Hoz. 9:10).

-        Vīģes koks neizdzina jaunus zarus. Jes. 30:17 apgalvots, ka vīģes koks bez zariem simbolizē Izraēlu zem pagānu tautu spaida. Izraēlas grēku nožēlošana nozīmēs jaunu zaru parādīšanos vīģes kokam.

-        Joēla 2:18-20 aprakstīta Izraēlas iekarotāja, kurš nāks no ziemeļiem, izdzīšana: “Tad Tas Kungs stingrā apņēmībā iestājās par Savu zemi un pasargāja no iznīcības Savu tautu” (18.p.). Tas nozīmē, ka vispirms tauta ies pie grēku nožēlošanas. Te domāta ebreju iznīcināšana pēdējās dienās un aicinājums uz grēku nožēlošanu. Pravieša Joēla grāmatā ir dažas paralēles, kas saista to ar pēdējām dienām: “Jo Tā Kunga diena nāk” (2:1); “drūma, tumša, mākoņaina un miglā tīta, … kāda nemūžam nav redzēta un kādas vairs nebūs uz radu radiem” (2:2). Uzbrukums nāks no kalniem (2:2,5). “Viņu priekšā trīc zeme un sakustas debess, aptumšojas saule un mēness un pat zvaigznes zaudē savu spožumu” (2:10) – pēdējo dienu apraksts. Pateicoties viņu grēku nožēlošanai, “koki atkal nesīs augļus, un ražas pilnībā lieksies lejup zari vīģu un vīnakokiem” (2:22). Paaudze, kas ieraudzīs Izraēlas tautas atdzimšanas sākumu, ieraudzīs arī Valstības nodibināšanu. Sodīšana spiedīs viņus nonākt arī pie grēku nožēlošanas un pazemības. Jo ātrāk tas notiks, jo ātrāk Kungs parādīsies Savā Slavā un Godībā. Aicinātajiem, tiem, kas izvēlēti, šis laiks – 42 mēneši, 1260 dienas vai 3,5 gadi – var būt saīsināts.

                                        

Uz Bībeles Pamatiem

PĒDĒJĀS DIENAS Mājas

I daļa: Pēdējo dienu tēli
1. nodaļa: Plūdi.

2. nodaļa: Bābele

3. nodaļa: Sodoma

4. nodaļa: Jēkabs un Ēzavs

5. nodaļa: Pashā un iziešana

6. nodaļa: Arābu iebrukumi Soģu laikos

7. nodaļa: Arābu iebrukums ķēniņu laikā

8. nodaļa: Asīriešu iekarotāji

9. nodaļa: Babilonijas iebrukums
10. nodaļa: Pirmā Kristus atnākšana
II daļa: Sagaidāmā pilnīgā iznīcināšana nākotnē.
11. nodaļa: Pilnīgā iznīcināšana Eļļas kalna pravietojumā
12. nodaļa: Vispārējā iznīcināšana Daniēla grāmatā un Jāņa Atklāsmes grāmatā
III daļa: Izraēla grēku nožēla.
13. nodaļa: Līdzība par kāzām
14. nodaļa: Līdzība par vīģes koku
15. nodaļa: Izraēlas grēku nožēlošana
16. nodaļa: Ēlijas kalpošana
IV daļa: Kunga Jēzus atnākšana un Tiesa.
17. nodaļa: Kunga Jēzus atnākšana
18. nodaļa: Kristus tiesa
19. nodaļa: Gudrās un nesaprātīgās jaunavas
V daļa: Pēdējo dienu eklēsija.
20. nodaļa: “Viņa apsolītā atnākšana”
21. nodaļa: Nezāles un kvieši
22. nodaļa: Pēdējo dienu atkāpšanās no ticības?
23. nodaļa: Grēka cilvēks
24. nodaļa: Vēstules pēdējām dienām
25. nodaļa: Kunga Jēzus vēstījumi
VI daļa: Valstība.
26. nodaļa: Valstības tēli
27. nodaļa: Valstība – garīgā puse
28. nodaļa: Tūkstošgade – kur ir tās atšķirība?
29. nodaļa: Tautas Tūkstošgades periodā
30. nodaļa: Dabas radība.
31. nodaļa: Dieva paradīze
I pielikums: “Vai to ir maz, kas tiks izglābti?”
II pielikums: Zvērs
III pielikums: Antikrista princips