Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      2.9. NOTURĪBAS LOĢIKA    

 

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

 

Bībeles Pamati

 

 

2.9. NOTURĪBAS LOĢIKA

Kādā aukstā 1984.gada decembra vakarā seši jauni brāļi bija sapulcējušies kādā dienvid-Londonas dzīvoklī, lai nodotos nopietnām Bībeles studijām, kā viņi mēdza to darīt ik otro piektdienu. Šīs grāmatas autors apspriešanai piedāvāja sekojošu tēmu: Pārlasot žurnāla Dawn (kristadelfiešu žurnāls “Rītausma”) rubriku “Jaunumi no eklēsijām”, atklājas, ka no trijiem kristītajiem viens atstāj Ticību, un šī attiecība pasliktinās. Citiem vārdiem sakot, daudzi, kas nostājušies uz Patiesības ceļa, nenoturās uz tā. To pašu izsaka arī līdzība par sējēju. Redzot, cik satriecoši tas iedarbojās uz pārējiem pieciem brāļiem, es atceros sakām aptuveni sekojošo: “Tas, protams, ir tikai vidējais statistiskais rādītājs, tas nenozīmē, ka trīs no mums, kas šovakar ir šeit, atstās Patiesību”. Bet tagad, kad desmit gadi ir pagājuši, Patiesībā ir palikuši tikai divi no mums.

Reālisms
Tas var likties nomācoši tiem no jums, kas nesen kristījušies. Taču mēs kristījāmies tāpēc, ka esam reālisti, ka redzam šīs dzīves tukšību, ka nebaidāmies atklāti atzīt mūsu pestīšanas nepieciešamību. Tāpēc garīgās dzīves grūtības, kas salīdzināmas ar ceļojumu tuksnesī, ko daudzi nespēj izturēt, arī ir tas, kam mums jābūt gataviem stāties pretī. Zīmīgi – ja tas ir pareizais vārds – ka no Patiesības aizgriezušies parasti neaiziet uz citām baznīcām un nepieslienas citām mācībām, bet atgriežas pie laicīgajiem šīs pasaules priekiem. Tas jau pats par sevi pierāda, ka mūsu ticība ir stingri dibināta Dieva vārda Patiesībā.

Taču Dievs necenšas padarīt ceļu uz Valstību mums neiespējami grūtu; Kristus jūgs nav nepanesams, Viņa nasta ir viegla. “Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību” (2. Kor. 4:17). Tas, ka Dievs mūsu labā ir tik daudz darījis, pirmkārt jau upurējot Savu Dēlu mūsu labā, ir pietiekams pierādījums, ka mums nebūs pārāk grūti sasniegt lielo pestīšanu, kas kļuvusi iespējama, pateicoties Jēzum. No otras puses, tik vienkārši tas nav. Jēzus Kristus bieži brīdināja par izvēlētā ceļa grūtumu, liekot cilvēkiem divreiz padomāt, pirms pieņemt lēmumu sekot Viņam. Viņš runā par garīgo dzīvi kā par krusta nešanu diendienā. Skatoties uz cilvēku, kas nes krustu, mēs redzam cik acīmredzami grūti ir nest krustu, un jo tālāk, jo cilvēkam ir grūtāk un grūtāk. Tas nozīmē, ka mums jāsastopas ar reālu nepieciešamību pēc pacietības, pēc “noturības”, kā raksta Pāvils.

Noturības loģika
Ir vairāki panti, kas pārliecinoši atklāj mums noturības loģiku. Savā ziņā nākamās Valstības diženumam būtu jābūt mūsu stimulam. Tomēr Dievs ir izvēlējies cita veida argumentus, runājot ar mums: ja mēs meklējam, kā šajā dzīvē izdabāt sev, mēs jebkurā gadījumā cietīsim, un ne mazāk, ja mēs izvēlētos ciešanas garīgās dzīves labad. No tā loģiski izriet, ka labāk izvēlēties ciešanas taisnīguma un patiesības labad, nekā ciest savu grēku dēļ. Tā ir netieša norāde uz to, ka grēcinieka laime ir tikai virspusēja, tāda tā šķiet cilvēkiem.

Un tā, apskatīsim dažus fragmentus, kas tādējādi vēstī par noturību:
- “Bet, kas grib tapt bagāts … ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju” (1.Tim. 6:9,10). Izteiciena “nodarījis sev” vai “pakļāvis sevi” grieķiskais tulkojums ir radniecīgs darbības vārdam “sist krustā”. Mūs aicina sist sevi krustā, atteikties no šīs dzīves laicīgā materiālisma. Taču, ja mēs to noraidām, mēs tomēr caururbjam sevi, mēs sitam sevi krustā ar ciešanām, kas nāk no prāta, kas noskaņots sevis izdabāšanai un materiālismam, dzīvei, kuras mērķis ir tiekšanās pēc neiespējamā. Un tā, kas tad pēc loģikas likumiem būtu jādara? Abi ceļi ir krustā sišana. Tā, krusts ir aprakstīts kā “piedauzība”, “pārkāpums” (Gal. 5:11). Vai nu mēs paklūpam pret to (esam ievainoti), vai arī mēs paklūpam un esam ievainoti tajā ziņā, ka kļūstam par garīgiem atkritējiem. Krusts izraisa klupšanu; vai nu mēs klūpam, krītot uz šī akmens un kļūstam pazemīgi, jeb arī nesaistītie klūp krusta augsto prasību dēļ. Tas viss bija Pāvilam padomā, kad viņš rakstīja par cilvēku miesas kārībām/iejūgšanos (Gal. 5:1), lietojot vārdu, kuru citviet tulko kā “ciešanas” Kristus krusta kontekstā. Ciešanas, kārības, miesas krusts … vai arī Kunga Jēzus krusts. Vai nu mēs nesam savus noziegumus un to sekas (3. Moz. 19:8), vai mēs nesam Kunga Jēzus krustu. Jebkurā gadījumā tā ir nasta. Kungs apspēlēja šo faktu, runājot par diviem ceļiem, viens no kuriem ved uz nāvi, otrs – uz dzīvību (Mt. 7:13,14). Grieķu valodas vārds, kas tulkots ‘ved’ ir faktiski idiomas daļa, kuras nozīme ir ‘tikt nonāvētam’ (salīdz. ar Jņ. 18:13; 21:18). Patiesi, tas pats vārds, kura tulkojums bija ‘aizved’, Mt. 7:14 ir tulkots ‘notiesāt’ jeb ‘nodot nāvei’ (Ap.d. 12:19). Un tā, mēs tiksim nodoti nāvei jebkurā gadījumā, kā noziedznieks, kas veic savu ‘pēdējo ceļu’ uz krustu. Mēs tiekam vesti un nodoti nāvei vai nu mūžīgās dzīves vai mūžīgās nāves dēļ. Apžilbinoša loģika. Lasot ebreju valodā Ps. 139:24, mums atklājas zīmīga vārdu spēle, kas uzsver to pašu: “ļauns ceļš” ir ‘ciešanu ceļš’; ļaunuma ceļš jau pats par sevi nes ciešanas.
- Jeremija lietoja līdzīgu loģiku, lūdzot Izraēla tautu pazemīgi nožēlot grēkus: “Saki ķēniņam un ķēniņienei: Zemojieties, sēdieties jo zemu, jo jūsu goda vainags nokritīs no jūsu galvas” (Jer. 13:18). Jahve pazemos cilvēku lepnumu; ja mēs nevēlamies būt pazemīgi no brīva prāta, dievišķā taisnīguma tiesa darīs mūs pazemīgus. Tādēļ loģiski ir pazemoties tagad.
- Jānim Kristītājam bija skaidra šīs loģikas izpratne: “Viņš (Jēzus) jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni; Tam vēteklis rokā, un … pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni” (Mt. 3:11,12). Jānis piedāvāja izvēlēties: uguni vai uguni. Vai nu mēs būsim Dievam ziedošanās uguns pārņemti, vai arī tiksim pakļauti tēlainajai ugunij tiesas dienā.
- Jēzus uzirdina šo pašu ideju. Viņš runāja par Dieva necienīgo iznīcināšanu Gehennas ugunī un nekavējoties komentēja: “Jo ikviens ugunī taps sālīts” (Mk. 9:49). Ja mēs nekļūstam par dzīviem upuriem, kurus ir pilnīgi apņēmusi dievišķā uguns, brīvprātīgi noliekot sevi uz altāra, tad mūs aprīs tēlainā Gehennas uguns tiesas dienā. Atkal, mums nav reālas izvēles: uguns vai uguns.
- Un bankrots vai bankrots. Pāvils runā par spēku izsīkumu kalpošanā Tam Kungam, domājot arī par to, kā pazudušais dēls izlaidībā noved sevi līdz spēku izsīkumam (Lk. 15:24). Visa zaudēšanas sajūtai jāatnāk: vai nu kalpošanā grēkam, vai arī kalpošanā Kungam.
- Mums būs jāizjūt ciešanas vai nu, kad tiksim nosodīti tiesā (Rom. 2:9), vai arī tagad, lai iemantotu Valstību (Ap.d. 14:22). Mums ir jāizjūt vai nu mūsu grēku jūgu (Am. 2:13; Jes. 58:6; Ps. 38:4,5), vai arī Kristus krusta jūgu (Gal. 6:4, etc.). Mēs izjutīsim vai nu garīgo kauju, ko izcīna svētais (Rom. 7:15-25), vai arī miesas kārību, kas cīnās mūsu locekļos un sagrauž mūs ar grēka nepiesātināmību (Jēk. 4:1; Ecēh. 16:28,29). Vai nu mēs sērosim tagad, nožēlojot grēkus (Lk. 6:25; grieķu ‘sērot/apraudāt’ bieži tiek lietots grēku nožēlas kontekstā), vai arī sērosim un apraudāsim sevi tiesas dienā (Mt. 8:12,etc.). Pareģojis tiesas dienas atnākšanu, Jahve lūdza Izraēlu: “Bet arī vēl tagad …griezieties atpakaļ pie Manis …ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!” (Joēla 2;12).
- Kunga diena bezdievjiem aprakstīta vārdos: “… viņus māc žņaugi un sāpes, viņi lokās kā sieva, kas dzemdē” (Jes. 13:8; 1. Tes. 5:3). Kungs Jēzus, šķiet, jau atsaucies uz to, kad viņš runāja, kā uzticīgie neilgi pirms Viņa atnākšanas līdzināsies sievietei dzemdībās, kas ar bērna nākšanu pasaulē izjūt sajūsmu, kura līdzināsies pacilātībai, ko nesīs Kristus atgriešanās (Jņ. 16:21). Un tā, atkal vai nu mokas, vai mokas, īpaši pēdējās dienās. Ja mēs izvēlēsimies miesas ceļu, tad cietīsim dzemdībām līdzīgas sāpes, neko nedzemdējot (tas raksturīgs visai pasaulīgajai dzīvei, saskaņā ar Jes. 65:23). Vai nu mēs atsakāmies no miesīgās dzīves tagad (garīgajā apgraizīšanā), vai arī Dievs mūs atraidīs. Tas bija uzsvērts, kad apgraizīšanas rituāls tika ieviests: “…kam miesas priekšāda nav apgraizīta, tā dzīvība ir izdzēsta no viņa tautas …” (1. Moz. 17:14).
- “Un, kas kritīs uz šo akmeni (Kristus), tas sašķīdīs, bet, uz ko tas kritīs, to viņš satrieks” (Mt. 21:44). Šajā fragmentā ir nepārprotams mājiens uz Dan 2:45, kur akmens satriec tēlu, kas simbolizē cilvēku valstības. Mums ir izvēle: vai nu pakrist uz Kristus un sadauzīt visus mūsu kaulus, t.i., pazemot savu dabisko miesu līdz pašai galējai robežai, bet celties un iet, vai arī tikt no Tā Kunga “saberztiem pulverī” pēc Viņa atgriešanās, dalot sodu ar apkārtējo pasauli. Un tomēr ir dīvaini (pirmajā acumirklī), ka uz akmens-Kristus paklūpošā tēls bieži apraksta cilvēku, kas paklūp Kristus vārdus dzirdot, kas tos atraida (Jes. 8:14,15; Rom. 9:33; 1. Pēt. 2:7,8). Citiem vārdiem sakot, mūsu garīgo kļūdu rezultātā mēs sevi laužam, kļūstot par “salauzto” cilvēku sabiedrības daļu; salauzto, lai pilnveidotos saskaņā ar Dieva gribu. Kad Sīmeans apmīļoja brīnišķīgo, nevainīgo mazuli Jēzu, viņš to paredzēja: “Redzi, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudz ļaudīm Israēlā … lai daudz siržu domas nāktu zināmas” (Lk. 2:34,35). Ja mums ir lemts augšāmcelties kā Viņam, ja mums lemts piedzīvot dzīves atjaunotni šai saulē, mums ir jākrīt uz Viņu, reāli sajūtot Viņa vārda asos stūrus. Mums ir jālauž sevi tagad, vai arī mēs tiksim salauzti un saberzti pulverī tiesas dienā.
- Visa Pāvila vēstules romiešiem 6.nodaļa apspēlē šo domu. Mēs esam grēka kalpi, bet caur tērpšanos Kristū mēs kļūstam par taisnīguma un patiesības kalpiem. Mums vairs nav brīvības, lai darītu, ko mēs vēlamies. Mēs esam kalpi un nevaram kalpot diviem kungiem. Kāpēc gan nekalpot Dievam Bībeles velna vietā? Tā arī Mozus Izraēlam piedāvāja atrasties kalpībā vai nu pie Dieva, vai arī verdzībā pie saviem ienaidniekiem (5. Moz. 28:47,48). Miha (2:3) arī atgādināja Izraēlam, ka viņi atradīsies soda jūgā, ja atraidīs Jahves jūgu. Kungs Jēzus teica, ka Viņa kalpiem ir viegla nasta (Mt. 11:30). Bībeli zinošo prātos starp Viņa klausītājiem bija jāataust brīdinājumam par dzelzs jūgu kā sodu par nepaklausību (5. Moz. 28:48). ‘Jebkurš ceļš ir jūgs’, tie secina. Taču Kunga Jēzus jūgs ir viegls pat šajā dzīvē un nes nākotnes dzīves apsolījumu! Vai tad nav vairāk nekā loģiski uzņemties šo jūgu ar visiem no tā izrietošajiem neizbēgamajiem (jo tas jau ir jūgs) ierobežojumiem.
- Mums jābūt par dzīviem, svētiem Dievam patīkamiem upuriem (Rom. 12:1), bet ja tas mums neizdodas: “Pārkāpēja ļaunais darbs saņems savā varā viņu pašu, un ar savu grēka valgu viņš paliks nesaraujami sasiets” (Sal. Pamāc. 5:22). Jebkurā gadījumā mēs esam upuri, saistīti, bez kādām kustības brīvības (kas būtu mums pa prātam) iespējām. Jebkurā gadījumā tādēļ mēs izjutīsim skumjas: “Dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos (t.i., šo dāvanu jūs patiešām baudīsit mūžīgi), bet pasaulīgās skumjas nes nāvi” (2. Kor. 7:10).
- Izraēla zemei bija jāatpūšas katru septīto gadu (sabata gads). Dieva tauta domāja, ka var mierīgi ignorēt šo neērto Dieva prasību un nekas par to nebūs. Taču Dievs vienmēr un visur panāk savu. Beigu beigās, visai zemei bija 70 gadus jāpaliek pamestībā, lai kompensētu 70 sabata gadus (vairāk nekā 490 gadu garumā), kurus Viņa tauta bija atļāvusies ignorēt.
- Bībele raksta par tiem, kas izvēlas vieglu ceļu (kā viņiem liekas), pastāvīgi uzsverot, ka viņi to būtībā beigs ar tādām pašām ciešanām, kādas viņiem varētu būt bijušas ceļā uz Valstību. Tie, kas pielūdz viltus dievus, “zaudē savu žēlastības tiesu” (Jonas 2:9). Tā, Rahele prasīja Dievam bērnus, citādi viņa nomiršot, bet viņa nomira dzemdībās. Izraēla tauta kļuva galīgi izlaidīga, pielūgdama elkus (5. Moz. 31:29). Ebreju vārds, kas šajā pantā tulkots kā “grēkot”, nozīmē arī “iznīcināt”. Viņi iznīcināja sevi grēkojot. “Israēl, tu grūd sevi postā; vienīgi Es esmu tavs glābiņš un atbalsts” (Hoz. 13:9), ja tikai viņi būtu to sapratuši.
- Ne tikai Dieva ceļa izvēles loģika ir tik spēcīga, bet arī miesas ceļš nesniedz gandarījumu. Grēki Izraēlu nogurdināja jau pirms soda pļaujas par tiem (Jes. 57:10); viņu prāts novērsās no pašu izraudzītajiem mīļajiem. Viņi atstāja tos, kuru dēļ bija atstājuši savu Dievu (Ecēh. 23:17). Viņi aizvien gribēja jaunus dievus; nekad negūstot apmierinājumu no saviem elkiem (Jer. 44:3).
- Upurēšana mācīja Izraēla tautai, ka Dievs īpaši vērtē upuru taukus - pašu vērtīgāko dzīvē vajadzēja brīvprātīgi veltīt Viņam. Bet bezdievīgie tiesas dienā būs līdzīgi jēru taukiem, kas likti uz altāra (Ps. 37:20). Mēs vai nu atdodam pašu vērtīgāko kalpošanai Dievam, vai arī Viņš jebkurā gadījumā to paņems no mums. Automašīnas, mājas, dzīvokļus, dārglietas, paslēpto naudu, banku rēķinus, visdziļākās emocijas, greizsirdību, mīlestību … mēs vai nu atdosim to Viņam tūlīt, tagad, vai arī Viņš to paņems no mums tiesas dienā.
- Izteicies par nepieciešamību katru dienu ņemt uz sevi krustu, Kungs Jēzus pielietoja šo loģikas veidu, lai iedrošinātu ļaudis reāli atsaukties Viņa aicinājumam: “Kas Man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu … jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evanģēlija dēļ, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu?” (Mk. 8:34-37). Ja mēs sekojam Kristum, mums ir jāaizliedz tā dzīve, kuru dzīvojam parasti. Bet, ja mēs to neizdarīsim, tad, pat iegūstot visu pasauli, mēs vienalga zaudēsim savu dzīvību. Jebkurā gadījumā mēs zaudējam savu dzīvību. Mums jādzīvo, pastāvīgi to sev atgādinot. Dievs prasa mūsu dzīvību pilnībā. Ja mēs mēģināsim to paturēt sev šajā dzīvē, Viņš to tik un tā paņems. Krusts bija kauna simbols (Ebr. 12:2 runā par krusta pazemojumu). Minētajā kontekstā 38.pants turpina: “Jo, kas Manis un Manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī Cilvēka Dēls kaunēsies” tiesas dienā. Mēs vai nu izejam caur krusta nešanas kaunu tagad, īpaši mūsu personiskajā liecināšanā apkārtējiem, vai arī cietīsim mūžīgo atraidīšanas kaunu (Dan 12:2); mūsu kauns tad kļūs visiem redzams (Atkl. 16:15).
- Grieķu teksts Mt. 16:25,26 un Lk. 9:25 skaidri un pārliecinoši uzsver mūsu dzīvības zaudēšanas Viņa dēļ loģiku: “Jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli (Valstībā), bet tam zūd dvēsele (tagad, kā Es jūs lūdzu, zaudēt dvēseles Manis dēļ). Jo Cilvēka Dēls nāks … un tad Viņš ikkatram atmaksās par viņa darbiem”; citiem vārdiem, Kristus prasa veltīt mūsu dzīves kalpošanai Viņam katru dienu. Lūka (9:25) izsaka to pašu domu: ‘Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli (Valstību) un pats sevi pazaudē un samaitā (tagad)!: vai – būt atraidītam, tikt notiesātam tiesas dienā, tāpēc ka viņš mēģināja saglabāt savu dvēseli, viņš tajā nesaskatīja nekādu loģiku.
- Tā vai citādi mums jāzaudē savas dzīvības. Ja mēs zaudēsim dzīvību Kristum, tad iegūsim mūžīgo dzīvību. Šo mācību Kungs skāris Lk. 21:16-18 par apstiprinājumu, ka kādi no Viņa cilvēkiem tiks nodoti nāvei, bet patiesībā neviens mats no viņu galvām nepazudīs. Protams, Viņš teica, ka viņi zaudēs savas dzīvības, bet patiesībā viņi iegūs mūžīgo dzīvību. Tie vīrieši un sievietes, kas miruši krusta nāvē, sadedzināti kā dzīvas lāpas, iemesti pie lauvām … Kungs to paredzēja, domādams, ka viņu upuriem ir jākļūst principā par priekštēliem procesam, kas jāpārdzīvo katram no mums: zaudēšana, atteikšanās
no mūsu dzīves un visām lietām, kas sastāda mūsu ikdienas dzīves gaitu.
- Izraēlam bija teikts “izmest”, “sadauzīt gabalos” un “pilnīgi iznīcināt” elku tēlus un kānaāniešu upuru altārus. Vēsturē bija laiks, kad tauta sekoja minētajam bauslim, šķīstījusies no savas atkrišanas negoda. Šie ebreju valodas vārdi gandrīz nav sastopami citviet, bet ļoti bieži kontekstā par to, kā Dievs “iznīcina”, “sagrauj” un “izmet” Izraēla tautu caur Babilonijas un Asīrijas iekarotājiem viņu atteikšanās dēļ “pilnīgi iznīcināt” (un tml.) savus elku tēlus. Vārds “sagraut” (vai tml.) pantos 2. Moz. 34:13; 5. Moz. 7:5; 12:3; 2. Laiku 31:1 ir tas pats vārds arī 2. Laiku 36:19; Jer. 4:26; 31:28; 33:4; 39:8; 52:14; Ecēh. 16:39; Nahuma 1:6. Vārds “nocirst” no 5. Moz. 7:5 vēlāk ir sastopams Jes. 10:33; Jer. 48:25; Raudu dz. 2:3. Izraēla priekšā bija izvēle: vai nu sagraut savus elkus, vai arī pašiem tapt sagrautiem. Akmens vai nu kritīs uz mums, mūs iznīcinot, vai arī mums jāpakrīt uz tā, kļūstot satriektiem (Mt. 21:44). Cilvēkam, kuru nav skārusi doma par Dieva slavas celšanai veltītu dzīvi, šī ir grūta izvēle. Beigu beigās Dievs uzvarēs grēku. Kad cilvēks mirst, tas nav tikai bioloģiski noteikts process. Tā ir Dieva uzvara pār grēku šajā konkrētajā cilvēkā. Vai nu Dievam mūs ir jānogalina, vai arī, ar Viņa žēlīgo palīdzību, mums ir jānomērdē grēks mūsu locekļos caur tērpšanos Vienīgajā, kas to patiesi spēja – un tā rezultātā augšāmcelties mūžīgajai dzīvībai. Dieva uzvaras pār grēku neizbēgamība ir aprakstīta Ecēh. 6:4-6: “Jūsu altārus nopostīs un jūsu saules stabus sagraus … visur, kur jūs dzīvojat, sagraus ciemus un pilsētas, nopostīs augstieņu upuru vietas … jūsu roku darinājumi (būs) iznīcināti … Izraēla bērnu līķus Es nometīšu viņu dievekļu priekšā un izkaisīšu jūsu kaulus ap jūsu altāriem”. Izraēla tautai bija jābūt iznīcinātai, jo bija jābūt iznīcinātiem viņu elkiem. Galīgās Dieva uzvaras pār grēku neizbēgamība ir acīm redzama: mūs lūdz būt ar Viņu, nevis pret Viņu. Dievs panāk Savu. Dumpinieki Izraēla vidū “bija gājuši bojā” (5. Moz. 2:14), kur lietots ebreju vārds ar nozīmi “pilnīgoti”. Dievs darīs mūs pilnīgus jebkurā gadījumā, vai nu caur iznīcināšanu, vai arī caur glābšanu; Viņš vienmēr panāk Savu. Tas nozīmē, ka mums mūsu grēcīgie darbi jānodod nāvei tūlīt, neatstājot tos Dieva iznīcināšanai līdz ar mums pašiem. Katra cilvēka dvēseles apslēptos grēkus, tās Dievam netīkamās lietas, kuras mēs atļaujamies darīt, tos slepenos, mūsu pašu neatzītos paradumus, visu Tas Kungs iznīcinās: vai nu pateicoties tam, ka mēs atsauksimies Viņa aicinājumam, vai arī caur mūsu iznīcināšanu, lai tiktu iznīcināti mūsu grēki.
- Ir iemesls domāt, ka pēdējo dienu pārbaudījumiem jānāk pār mums, lai pārbaudītu mūsu attieksmi pret minēto Dieva atklāsmē iemūžināto principu. Tie, kas noraidīs zvēra pielūgsmi, tiks iznīcināti (Atkl. 13:15), taču tos, kas mēģinās izbēgt no šīs nāves, iznīcinās Jērs, tāpēc ka viņi pielūdza zvēru (14:9-11; 16:2).
- Maizes laušana ir domāta, lai mums atklātu iepriekš teiktā loģiku. Tā Kunga kauss ir Dieva nosodījuma, kā arī Viņa piedošanas un svētības simbols. Mēs to katru nedēļu dzeram vai nu mūsu nosodījumam, vai arī glābšanai. Trešā ceļa nav. Tas nu mums būtu jāsaprot. Kungs Jēzus necieš daudzu cilvēku iedomas par trešā ceļa iespējamību. Viņš gribētu, lai mēs apzinātos, tāpat kā Viņš, ka nav ‘remdenuma’ pozīcijas, ir tikai karsts vai auksts. Viņš, šķiet, aicina mūs to apzināties: “Padarait koku labu, tad arī viņa augļi būs labi, vai padarait koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi” (Mt. 12:33).Augstāk par loģiku
Es nedomāju, ka kāds no mums nopietni iestāsies pret visu iepriekš klāstīto. Atdot mūsu dzīvības Kungam, tāpēc ka mēs zinām, ja mēs to neizdarīsim, Viņš pats mums tās atņems; nest sludināšanas krusta kaunu, piekopt Kristum līdzīgo dzīves veidu, zinot, ja mēs to neizdarīsim, tad tiksim pakļauti vēl lielākam kaunam tiesas dienā; apzināties mūsu kalpību un pieņemt brīvības trūkumu; lauzt sevi un būt pazemīgiem tagad, saprotot, ka gala iznākumā mēs tā vai tā pie tā nonāksim – visa sacītā loģika ir vairāk kā iespaidīga.
Patiesībā visi izteiktie argumenti ir cilvēciskā viedokļa izpausme: mēs cietīsim jebkurā gadījumā, tāpēc labāk ciest Valstības dēļ tā vietā, lai ciestu no neilgās miesīgās dzīves tukšības. Ir gadījumi, kad Dieva Gars pielieto šāda veida cilvēcisko loģiku – Pāvils runāja “cilvēcīgi” (Rom. 6:19). “Kas gudrs kļuvis, mīl savu dzīvību … Kas glabā Tā Kunga bauslību, tas saglabā savu dzīvību … kas aizdod viņam dusmas, tas grēko pats pret savu dzīvību; žēlsirdīgs cilvēks dara labu pats sev, bet nežēlīgais tomēr nereti skumdina savu garu un ar to kaitē pats savas miesas spēkiem; kāpēc jūs darāt tādu lielu ļaunumu paši sev?” (Sal. Pamāc. 19:8,16; 20:2; 11:17; Jer. 44:7). Izraēls taisīja elkus, “lai aptraipītos” (Ecēh. 22:3). Tikai mūsu pašu interesēs ir būt garīgiem un noraidīt miesas darbus – vēstījums ir pietiekami skaidrs. Un tomēr pēc savas būtības mēs esam tik truli garīgajā ziņā. Mēs izmisīgi tiecamies pēc šīs dzīves acumirklīgajām baudām, lai ko tas maksātu. Bet, pateicoties mūsu kristīšanas faktam, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ikviens no mums saprot šādas rīcības muļķību; mēs saprotam noturības loģiku. Dažkārt visa teiktā nepārprotamība pēkšņi uzbango kā devītais vilnis, kas brāžas pret mierīgo krastu! Mēs esam vairāk nekā uzvarētāji, pateicoties Tam, Kurš mūs ir iemīlējis. Dievs lūdz cilvēkus saskatīt, cik nepārprotami loģiski ir atsaukties Viņa aicinājumam (2. Kor. 5:20), piesauc mūs apjaust Viņa lielās mīlestības brīnumu pret mums Kristū (Jes.1:18), lūdzot saprast, ja Viņš atdeva Savu vienīgo Dēlu par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki, cik daudz vairāk visa Viņš tad dos mums tagad, kad caur kristīšanos esam salīdzināti ar Viņu (Rom. 5:6-10)! Tas pārspēj visu loģiku, tas pat nav cilvēku valodas vārdos izsakāms. Tā ir “tīrā Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu”. Lai tā jūs tur savā varā, lai Kristus mīlestība pati par sevi “liek” jums turēties, stingri turēties pie pārliecības un mūsu cerības prieka līdz galam.                                       

Uz Bībeles Pamatiem Mājas

 

1. nodarbība: Ko nozīmē būt Kristū

 

2. nodarbība : DIEVBIJĪBAS PRINCIPI

 

3. nodarbība: EKLĒSIJAS DZĪVE

 

4. nodarbība: SLUDINĀŠANA

 

5. nodarbība: LŪGŠANA

 

6. nodarbība: BĪBELES STUDĒŠANA

 

7. nodarbība: KUNGS, KURU MĒS GANDRĪZ NEMAZ NEPAZĪSTAM

 

8. nodarbība: DIEVS,
KURU MĒS GANDRĪZ NEPAZĪSTAM


9. nodarbība: PARAUG PIEMĒRI


10. nodarbība:DAŽAS PROBLĒMAS