Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      9.3.1. MOZUS: CEĻĀ UZ BRIEDUMU    

 

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

 

Bībeles Pamati

 

 

9.3.1. MOZUS: CEĻĀ UZ BRIEDUMU

 

 Pārlasot Rakstus pārliecināmies, ka Mozus savā ticībā bija diezgan temperamentīgs. Pirmajos četrdesmit dzīves gados viņa ticības gaisma gandrīz nebija pamanāma. Taču viņa sirdsapziņa visu laiku bija aktīva, dodot viņam iespēju pacelties līdz tādiem garīgās dzīves augstumiem, kas retam no mums pa spēkam. Četrdesmit gadu vecumā viņā uzplaiksnīja garīgā dievbijība; viņš atteicās no varas piedāvātajām iespējām Ēģiptē (tāpat kā Kristum tika piedāvāta vara pār visām pasaules valstīm tuksneša kārdināšanas laikā). Taču pēc tam viņš piedzīvoja 40 gadu ilgu panīkumu. Cilvēku, pat kristadelfiešu acīs, ar viņu viss bija cauri. Viņš bija aizgājis no Dieva tautas, dzīvoja elku pielūdzēju ģimenē, bija apprecējis vienu no tām. Viņa precības nebija izdevušās, viņš šķīrās no sievas un apņēma citu. Viņš neapgraizīja savus bērnus, tādējādi viņš nonicināja savu derību ar Dievu. Astoņdesmit gadi ir ilgs laiks. Tie bija astoņdesmit gadi, kuros labākajā gadījumā viņa nodošanās Izraēla Dievam bija ļoti ikdienišķa ar tikai gadījuma rakstura garīgiem uzplaiksnījumiem. Taču šis cilvēks, Mozus kļuva par vienu no izcilākajiem dižgariem, kādi jebkad ir bijuši, par cilvēku, kas bija tuvāks Dievam par visiem citiem, izņemot Kungu Jēzu. “Un tāds pravietis Israēlā vairs necēlās kā Mozus, ko Tas Kungs būtu atzinis vaigu vaigā” (5.Moz.34:10). Dieva apsolījumā Kungam Jēzum bija jābūt pravietim “kāds ir Mozus” (5.Moz.18:18) – pietiekami augsts Mozus novērtējums. Sekojošās piezīmes rāda, ka Mozus to sasniedza apzinoties Dieva izpausmi viņā un Izraēlā.

 

Viņa vājību dēļ mēs varam saistīt sevi ar Mozu un saskatīt viņā piemēru sev. Iespējams, ka Mozus nebija apgraizīts (2.Moz.6:12,30); kas viņu darīs mums vēl tuvāku. Kungs Jēzus mudināja mūs redzēt sevī Mozu: “Ja tu ticēsi (Kristum), tu redzēsi Dieva varenību” (Jņ.11:40) ir nepārprotama atsauce uz Mozus Dieva godības redzējumu, kas ebreju acīs iezīmēja Mozu kā dižāko cilvēku, kas jebkad ir dzīvojis. Tā godbijība, kādu ebreju pasaule izjuta un izjūt pret Mozu ir neebrejiem grūti izprotama. To ļoti labi ilustrē rabīnu komentāri par piecām Mozus grāmatām. Un Kungs Jēzus teica, ka caur ticību viņam, arī mēs varam dalīties pieredzē ar Mozu, varam pacelties līdz tā cilvēka garīgajam augstumam, kas vaigu vaigā runājis ar Dievu kā cilvēks runā ar draugu.

 

Galvenie notikumi Mozus dzīvē

 

 

Notikums

Atsauce 

1. 40 gadi Ēģiptē, slēpjot savu izraēlieša izcelsmi, nevienam nesludinot Evaņģēliju, izskatoties pēc ēģiptieša. Viņš izstudēja visu Ēģiptes filozofiju un bija ievērojams orators ar iespējām kļūt par nākamo faraonu. Saskaņā ar ne-biblisko tradīciju, viņš bija Ēģiptes armijas vadonis. 

2.Moz.2:19; Ap.d.7:22

2. Krīze 40 gadu vecumā. Viņš atsakās no Ēģiptes bagātībām un apzināti izvēlās ciest postu līdz ar izraēliešiem. Viņš patiesi vēlējās izglābt Izraēlu un atbrīvot izraēliešus no ienaidniekiem, lai tie dzīvotu mierā paši savā vidē.

Ebr.11:24

Ebr.11:26

Ap.d.7:23-28

3. Taču viņš nevēlējās, lai Ēģipte zinātu, ko viņš dara, viņš domāja, ka viņš to varēs izdarīt slepeni. Kad viņš saprata, ka cilvēki zina, ko viņš vēlas darīt, viņš nobijās. Viņa bailes līdzinās garīgi vārgā Jēkaba bailēm, kas bēga no Lābana nezināmajā. Tad Dievs iedrošināja viņu pēc 40 gadiem, ka viņam nav vairs jābaidās: “Ej atpakaļ uz Ēģipti, jo visi tie vīri ir miruši, kas meklēja tavu dzīvību”. Faraona galvassega bija modelēta pēc čūskas parauga un kad Mozus bēga no čūskas, kurā bija pārvērties viņa zizlis, un tad viņam ticībā bija jāsatver tā aiz astes, tam bija jābūt par mācību, lai viņš nebēgtu no faraona (2.Moz.4:3,4). Taču viņš bēga no faraona, visupirms izbaiļu dzīts. 

2.Moz.2:14

2.Moz.2:15 salīdz. ar 1.Moz.31:22; 35:7

2.Moz.4:19

 

4. Bet tad viņš atjaunoja savu ticību un atstāja Ēģipti, nebīdamies (aiziešanas brīdī) no faraona dusmām.

Ebr.11:27

5. Mozus bēg uz Midiānu, kur viņš palīdz kādām ganu meitām paglābties no kauslīgiem ganiem; viņš to nedara atlīdzības dēļ un sievietes neaicina to līdzi, kaut gan tās viņu noturēja par ēģiptieti, kas norāda uz to, ka viņš vēl slēpj savas attiecības ar Dievu. 

2.Moz.2:17

 

2.Moz.2:19

5a. Mozus “domāja, ka viņa brāļi sapratīs, ka Dievs ar viņa roku tos izglābj”; bet Dievs teica Mozum pie ērkšķu krūma: “Es izstiepšu Savu roku un sitīšu Ēģiptes zemi...”. Mozum vēl bija jāmācās, ko nozīmē Dieva izpausme cilvēkos.

Ap.d.7:25 salīdz. ar 2.Moz.3:20

6. Mozus “bija ar mieru” pie tā vīra palikt, kurš deva viņam savu meitu par sievu. Šis ebreju valodā lietotais izteiciens norāda uz cilvēka vājību, viņa vieglo pakļaušanos šim cilvēkam.

2.Moz.2:21

7. “Tas deva savu meitu Ciporu Mozum par sievu”. Viņa nebija derībā ar Dievu; viņa bija pagānu priestera meita; viņa neapgraizīja savus bērnus. Vai Mozum bija viņa jāprec? Tas, ka Mozus neuztraucās par dēla apgraizīšanu parāda, ka viņa attiecības ar Dievu nebija pietiekami nopietnas; ka Dievs meklēja nonāvēt Mozu šī iemesla dēļ parāda, cik nopietni tas bija Dieva acīs.

2.Moz.2:21; 3:1; 4:25

8. Tomēr, Mozus bērniem deva vārdus, kas liecināja par ticības paliekām un to, ka viņš atzīst sevi par svešinieku tai zemē, kur viņš dzīvo; viņš dzīvoja kā svešinieks Midiānā. Maz ir tādu cilvēku, kas būtu nodzīvojuši valstī 40 gadus un nejustos tai piederīgi. Bet viņa prāts kavējās pagātnē, cik Dievs bija labs pret viņa tēvu, kā Dievs bija viņu izglābis no faraona zobena. 

2.Moz.18:3,4; Ap.d.7:29

9. Mozus laulība nebija veiksmīga. Pēc 40 gadiem Ciporas vilšanās izlauzās uz āru: “Tu esi man asins līgavainis... Asins līgavainis caur apgraizīšanos”. “Caur apgraizīšanos” liek domāt, ka viņa nicināja Mozus ticību. Mozus šķīrās no viņas.

2.Moz.4:25,26; 18:2

10. Viņš “apņēma par sievu” (nevis apprecēja) kādu etiopieti, iespējams kādu verdzeni vai lētu sievieti. Mozus brālis un māsa kaunējās, ka brālis ielaidies ar tādu sievieti. Kas viņa arī nebūtu, Mozus pieturējās pie Ēdenes dārza nolikuma: viens vīrs, viena sieva.

4.Moz.12:1

11. Dievs parādījās Mozum ērkšķu krūmā, bet Mozum bija jānovelk kurpes kā cieņas apliecinājums, kaut gan kurpju novilkšanu uzskatīja par cieņas apliecinājumu un grēku atzīšanu (skat. 2.Sam.15:30). “Nenāc tuvāk!...jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme” izklausās tā it kā Mozus neizprastu Dieva svētumu. Šķiet pat, ka Mozus bija piemirsis Dieva Vārda nozīmi, kaut arī tas bija atklāts Ābrahāmam (2.Moz.3:13). Mozus bailes uzlūkot Dievu norāda uz netīru sirdsapziņu. Divas reizes izteiktais “Mozu, Mozu!” varētu būt sava veida pārmetums.  “Vērodams esmu vērojis” Izraēla ciešanas Ēģiptē varētu nozīmēt, ka Mozum licies, ka Dievs nejutis Savu bērnu ciešanas; viņš 40 gadus dzīvoja, juzdamies Dieva aizmirsts.

Mozus “brīnījās” par to, ko viņš redzēja un dzirdēja pie degošā krūma – šis vārds grieķu valodā bieži tika attiecināts uz cilvēkiem negatīvā nozīmē, uz tiem, kuriem trūka nepieciešamās ticības un izpratnes.

2.Moz.3:5

 

 

2.Moz.3:6 salīdz. ar 1.Moz.3:8; Jes.6:5

2.Moz.3:7

Ap.d.7:31 salīdz. ar Mt.15:31; Mk.6:51; Lk.8:25; 24:41; Ap.d.13:41

12. “Es tevi sūtīšu pie faraona. Izved Manu tautu, Israēla bērnus, no Ēģiptes...Tad Mozus sacīja uz Dievu: ‘Kas es esmu, ka man jāiet?’...Un Dievs sacīja...Tad viņi klausīs tev...Bet Mozus atbildēja, sacīdams: ‘Viņi man neticēs un neklausīs mani (šķiet, viņš neticēja Dieva solījumam viņu iedvesmot)... es neesmu runātājs, tāds neesmu bijis vakar, tāds neesmu arī šodien...man ir grūta valoda un neveikla mēle (kaut arī tā nebija taisnība – agrāk Mozus bija labs runātājs Ēģiptē; faktiski viņš bija ļoti labi piemērots tam, lai darītu Dieva gribu)... Tad Tā Kunga dusmas iedegās pret Mozu”. Atcerieties, ka Dievs ir ļoti pacietīgs (2.Moz.34:6). Pirms 40 gadiem Mozus bija sapratis, iespējams tiešas Dieva atklāsmes veidā, ka Dievs atbrīvos Izraēlu caur viņu. Bet viņš bija zaudējis ticību šim apsolījumam un runāja pretim Dievam. Tas bija daudzu garīga panīkuma gadu rezultāts. “Ak, Kungs, sūti taču ko sūtīdams!” var tulkot kā vienaldzību; iespējams, Mozus ar to gribēja teikt: ‘Tā kā Tu dari, ko Tu gribi, Tavs vārds ir ES ESMU, kas ES ESMU, ja Tu mani sūti, es nevaru pretoties.’

2.Moz.3:10,11,18; 4:1, 10,13,14; Ap.d.7:22,25

12. Mozus atstāj Midiānu un sāk prasīt, lai faraons atlaistu Izraēlu iet.

12a. Viņš šķiet aizbildināmies Jetrum, ka ir noilgojies pēc ģimenes, kas vēl ir Ēģiptē. Un uzreiz pēc tam Kungs apstiprina viņa vēlmi atgriezties.

2.Moz.4:29 – 5:5

 

2.Moz.4:18,19

13. Mozus ātri zaudē pašpaļāvību, kad Izraēls viņu atraida: “Tad Mozus vērsās pie Tā Kunga un teica: ‘Ak, Kungs.. Kāpēc Tu mani esi sūtījis? Kopš es gāju pie faraona...Tu tomēr neglābi Savu tautu.”

2.Moz.5:22,23

14. Dievs atbild, lai viņš nosauc derības vārdu Izraēlam un atgādina, ka tā dēļ Dievs tos noteikti izglābs. Taču tie atkal Mozu neuzklausīja. “Un Mozus runāja Tā Kunga priekšā, sacīdams: ‘Redzi, Israēla bērni nav uzklausījuši mani, kā tad faraons lai uzklausītu mani...Es esmu ar neapgraizītām lūpām?” (iespējams, domādams, ka viņš nav pietiekami apgraizījis ādu savā dzīvē?). Taču Dievs bija solījis Mozum agrāk, ka Izraēls viņu uzklausīs (3:18). Dievs nopietni teica, lai viņš iet un runā ar faraonu, jo Dievs viņam tā licis darīt. Taču Mozus uzdrīkstējās teikt tos pašus vārdus Dievam otrreiz. Nodaļā, kura sīki apraksta Mozus negribīgumu, ir arī uzmundrinājuma vārdi mums: “Tie ir Ārons un Mozus...kas runāja ar faraonu... tie ir tie vīri...proti, Mozus un Ārons” (2.Moz.6:26,27). 

2.Moz.6:12,30

15. “Un Mozus un Ārons darīja, kā Tas Kungs bija viņiem pavēlējis, tā viņi darīja”. Tas pats ir divas reizes pateikts, lai uzsvērtu viņu paklausību.

2.Moz.7:6

16. Brīnumu pieraksts ir izveidots tā, lai parādītu, ka Dievs liek Mozum darīt noteiktas lietas, lai izsauktu un izbeigtu sērgas un viņš pakļaujas. 

2.Moz.7,8,9

17. “Ticībā viņš izpildīja Pashā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs tos (Izraēlu) neaiztiktu. Ticībā viņi (Izraēls) izgāja cauri Sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi”. Taču tajā laikā Izraēls nebija stiprs ticībā, viņi izgāja cauri Sarkanajai jūrai, nesot līdzi Ēģiptes elkus, kopš pirmās dienas Dievs zināja, ka viņi ir nepakļāvīga tauta, tas izskan visu praviešu piedziedājumos. Šķiet, ka tieši pateicoties Mozus ticībai Izraēls tika paglābts ar Pashā jēra palīdzību, pateicoties Mozus ticībai viņi izgāja cauri Sarkanajai jūrai; viņa ticība bija tik liela, viņa vēlme pēc viņu glābšanas tik stipra, ka Dievs to piedēvēja visam Izraēlam. Tādējādi, “tas (Mozus pēc konteksta) viņus (Izraēlu) izveda” no Ēģiptes (Ap.d.7:36,37). Tas norāda uz nākamo Kristus glābšanu, kas attiecas uz mums, un parāda arī, cik ātri Mozus ticība atjaunojās. Taču īsu brīdi pirms jūras šķērsošanas Dievs pārmet Mozum: “Ko tu brēc uz Mani?” kaut gan Mozus mierīgi mudināja tautu ticēt (2.Moz.14:15 salīdz. ar 13). Taču ticībā viņš izveda viņus cauri Sarkanajai jūrai. Tādēļ tāpat kā viņa pirmās iziešanas no Ēģiptes laikā (viņš baidījās valdnieka dusmu, un tad vairs nebaidījās), viņa ticība saļodzījās, bet tad viss gāja uz labo pusi.

Ebr.11:28,29

18. Mozus uzvaras himna pēc Sarkanās jūras izglābšanās ir skaists garīguma pierādījums.

2.Moz.15

19. Izraēla kurnēšana par ēdiena trūkumu neliek Mozum zaudēt pašpaļāvību: “Tas Kungs ir dzirdējis jūsu kurnēšanu, ka jūs esat kurnējuši pret Viņu. Jo kas gan mēs esam? Ne pret mums jūs esat kurnējuši, bet pret to Kungu”. Šeit jau parādās īstas pazemības pazīmes Mozū, pateicoties tam, ka viņš sāk apzināties Dieva izpausmi viņā. 

2.Moz.16:8

20. Mozus uzvara pār Amaleku pateicoties viņa ticībai, kurā viņš simbolizēja mūsu Kunga krustā sišanu.

2.Moz.17:8-16

21. Mozus atjauno attiecības ar savu bijušo sievu Ciporu, no kuras viņš bija šķīries, un ir pietiekami pazemīgs, lai pieņemtu savas bijušās sievas tēva padomu. Tas viss norāda uz pieaugošu pazemību. 

2.Moz.18:2-27

22. Mozus tiek saukts uz Sinaju un runā ar Dievu. Kamēr viņš ir tur, Izraēls aizgriežas no Dieva un Dievs grib Mozu darīt par lielu tautu un izdeldēt Izraēlu. Bet Mozus atrunā Dievu no tā, atkal parādot savu pazemību un atzinīgi vērtējot Dieva izpausmi Izraēlā, kā arī dedzīgo vēlmi, lai Dievs glābtu Izraēlu. “Tad Viņš bija nodomājis viņus iznīcināt, ja nebūtu Mozus, Viņa izraudzītais, par viņiem iestājies Viņa priekšā, lai novērstu Viņa dusmas”. Tas notika tikai dažus mēnešus pēc tam, kad viņš bija parādījis savu vārgo ticību un nevēlēšanos izvest Izraēlu no Ēģiptes. Viņš saka: “Es kāpšu augšup pie Tā Kunga...izlūgties jums piedošanu” (2.Moz.32:30). Taču viņš zināja, ka izpirkums nebija iespējams bez asins izliešanas. Bet viņš iet vēl tālāk: “izdzēs mani no Savas grāmatas (viņš to patiesi vēlējās), ko Tu esi rakstījis” (2.Moz.32:32) – proti, dzīvības grāmatā (Ecēh.13:9; Dan.12:2; Lk.10:20; Atkl.20:12). Mozus ir gatavs atdot savu fizisko dzīvību, kā arī mūžīgo dzīvošanu, lai Izraēls varētu ieiet zemē. Viņš patiesi bija sasniedzis nesalīdzināma augstuma pašaizliedzības pakāpi. [I2] 

2.Moz.32:10-14, 30-32

 

 

 

Ps.106:23

23. Tas Kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu.

2.Moz.33:11

24. Mozum ir garīgā vēlme redzēt Kunga godību. Viņam ir dota vislielākā Dieva izpausme, kādu jelkāds cilvēks ir redzējis, izņemot Kungu Jēzu. Neskatoties uz to, Mozus vēl aizvien pazemīgi vaicā, vai viņš ir izpelnījies labvēlību (viņa grēku nepieskaitīšanu) Tā Kunga acīs.

2.Moz.33:13-23; 34:9

25. Otrās Mozus grāmatas 39.un 40.nodaļās abās tiek atkārtoti uzsvērts, ka visa Saiešanas telts tika celta un iekārtota tieši tā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis. Tieši šajā ziņā Mozus bija uzticīgs visā Viņa namā, kā to divas reizes uzsver Vēstules ebrejiem rakstītājs. 

2.Moz.9:1,5,7,21, 26,29,31,32,42; 40:16,19,21,23,25,

27,29,32; Ebr.3:2,5

26.Ceturtās Mozus grāmatas 10.un 11.nodaļas šķiet attēlojam Mozu vājuma brīžos. Viņš lūdz savas sievas radinieku neatstāt viņus, jo viņš zinot, kur viņiem tuksnesī jāapmetas: “tu esi mūsu acs”. Taču eņģeļi ir Dieva acs, viņi meklēja Izraēlam apmešanās vietas tuksnesī; Raksti to mums uzreiz pēc tam atgādina (4.Moz.10:33). Jetrus citviet ieteica Mozum, ka viņam vajadzīga palīdzība, lai vadītu tautu, jo citādi “tu gurtin pagursi” (2.Moz.18:18); viņa mūža galā Raksti atsedz šī pieņēmuma nepatiesumu, atzīmējot, ka viņa dzīves spēks nebija zudis (5.Moz.34:7). Tātad, Jetrus padoms ne vienmēr bijis garīgs.

Mozus ir sarūgtināts, ka Izraēls kurn par apnikušo mannu. Viņš apšauba Kunga iepriekšējos solījumus viņam: “Kāpēc Tu Savam kalpam esi sagādājis tādu grūtumu? Un kādēļ es neesmu atradis Tavās acīs žēlastību (Dievs teica, ka viņš ir atradis labvēlību Viņa acīs 2.Moz.33:17)...Vai tad es esmu savās miesās iznesis visu šo tautu? Vai arī es būtu tos dzemdējis, ka Tu man saki: nes tos pie savas krūts, kā zīdītāja nes savu zīdāmo bērnu, uz zemi, ko ar zvērestu Es esmu apsolījis jūsu tēviem...Kur lai es ņemu gaļu, ko šai tautai celt priekšā...ja Tu ar mani tā gribi darīt, tad labāk nokauj mani, ja es tikai esmu atradis žēlastību Tavās acīs (kā Dievs agrāk jau bija viņam teicis, ka ir).” Dievs bija Izraēla tēvs un radītājs, kas vedīs tos uz apsolīto zemi (2.Moz.19:4; 33:15; 5.Moz.32:11,12; Hoz.11:1); izskatās, ka Mozus teiktu: Tie ir Tavi bērni, tev par tiem jārūpējas, neuzkrauj tos uz maniem pleciem. Bet salīdziniet to ar viņa iepriekš parādīto mīlestību pret tiem, vēlēšanos uzupurēties viņu labā. Tad Dievs saka, ka Viņš dos gaļu Izraēlam. Mozus gandrīz vai izsmej Dievu: “Vai tad kāds sīklopus un liellopus varēs viņu vajadzībām nokaut, ka viņiem pietiktu?” Un Eņģelis dusmīgi atteic: “Vai tad Tā Kunga roka ir kļuvusi īsāka? Tagad tu redzēsi, vai piepildīsies Mani vārdi, vai ne!” Ja viņam būtu bijusi ticība, Mozus noteikti saprastu, ka, ja Dievs varēja gādāt mannu, viņš var gādāt arī gaļu. Acīmredzot, Mozum mēdza uznākt depresijas brīži, kā arī augsta garīguma uzplaiksnījumi.

4.Moz.10:29-32; 11:11-15, 21-23

27. Mirjama un Ārons cenšas pazemot Mozu etiopietes dēļ, kuru viņš agrāk bija apņēmis. Viņa reakcija bija pati pazemība; Rakstos teikts: “šis vīrs, Mozus, bija ļoti lēnprātīgs (daži uzskata, ka ebreju vārds nozīmē ‘padarīts ļoti lēnprātīgs’, uzsverot procesu), lēnprātīgāks nekā visi citi cilvēki virs zemes”. Kāds kompliments! Lēnprātīgāks par visiem citiem tolaik dzīvojušiem; un lēnprātība ir liela vērtība Dieva acīs, kā teikts Salamana pamācībās un 1.Pēt.3:4. Iespējams, ka šis komentārs seko iepriekšējās nodaļās aprakstītā Mozus vājuma aprakstam, kas varētu būt sekmējis viņa lēnprātības attīstību. Viņš patiesi brēc uz To Kungu, lūgdamies, lai Viņš dziedinātu Mirjamu no tā soda, kas viņai bija uzlikts par Mozus kritizēšanu.

4.Moz.12:1,13

  28. Izraēls grib atgriezties Ēģiptē. Dievs atkal grib izdeldēt tos un darīt Mozus ģimeni par Savu tautu. Bet Mozus veiksmīgi lūdz To Kungu piedot Izraēlam par to, nevis pieņem Dieva piedāvāto godu personīgi viņam.

4.Moz.14:11-20

29. Dievs atklāti demonstrē savu atbalstu Mozum visa Izraēla priekšā.

4.Moz.16

30. Dievs atkal grib izdeldēt Izraēlu un darīt Mozus ģimeni par jaunu tautu. Atkal, trešo reizi Mozus, labi pazīdams Dievu ticībā un pazemībā patiesā mīlestībā pret Izraēlu lūdz Dievu – veiksmīgi – atteikties no tā. Tas, ka Dievs izvēlējās trīs reizes tā darīt, parāda Viņa lielo mīlestību pret Mozu.

4.Moz.17:11-15

31. Dievs atkal atklāti paziņo visa Izraēla priekšā, ka Viņš pieņem Mozu incidentā ar zižļiem.

4.Moz.17:16-28

32. Mozus ticība uz brīdi zūd Izraēla provocēšanas rezultātā un neapdomīgi vārdi pasprūk no viņa lūpām, kas ir par iemeslu tam, ka Dievs liedz viņam ieiet apsolītajā zemē. Ātra iekaišana dusmās bija Mozum raksturīga; kā viņš sadusmojās, atgriezies no kalna ar plāksnēm rokās; kā viņš dusmās aizgāja no faraona; kā viņš no sākuma baidījās faraona dusmu uzliesmojuma un tad pārstāja bīties; kā Mozus “apskaitās”, kad Izraēls piedēvēja viņam vēlēšanos būt par valdnieku pār Tā Kunga draudzi (2.Moz.32:19; 11:8; 4.Moz.16:15). Viņa temperaments ir par iemeslu viņa ticības svārstībām. Vai Kungam Jēzum piemita tāda liksta?

4.Moz.20:12; Ps.106:32,33

33. Ļaudis atkal kurn, un Dievs soda tos ar dzēlīgām čūskām; Mozus lūgšana par tiem tiek uzklausīta. Šīm aizlūgšanām par citu pestīšanu bija jānāk no ticības dzīlēm, lai Dievs tās uzklausītu. 

4.Moz.21:7

34. Mozus nenodevās sarūgtinājumam par savu atraidīšanu, nedz arī zaudēja interesi par Izraēla nākotni tādēļ, ka viņš nenonāks ar viņiem zemē. Viņš lūdza Dievu gādāt viņam aizvietotāju pār Tā Kunga draudzi.

4.Moz.27:16,17

35. Mozus mīlestība uz Izraēlu, kā tā parādās viņa uzrunā tautai Piektajā Mozus grāmatā, cik labi viņš to pazina, cik labi apzinājās viņu vājības; viņa pastāvīgā vēlēšanās, lai tie būtu garā stipri un ieietu apsolītajā zemē; Dieva cieņas apliecinājums pret viņu viņa mūža beigās, kas izpaudās viņa apbedīšanā un sekojošiem komentāriem par viņu. 

Piektā Mozus grāmata

 

 

 

 Dažiem var likties, ka augstāk minētā analīze ir pārāk kritiska attiecībā uz Mozus agrīnajiem gadiem. Bet ņemiet vērā šos divus aspektus:

1.     Dievs iedvesa Mozum pārliecību, ka Viņš strādās caur viņu, noklājot viņa roku ar izsitumiem un pēc brīža atveseļojot to un dodot viņam spēku sagrābt čūsku aiz astes. Čūskas un spitālība bija acīmredzami grēka simboli. Dievs centās iedrošināt Mozu, ka ar Viņa palīdzību viņš patiesi var pārvarēt savu grēcīgumu un padarīt to darbu, kas viņam uzdots.

2.     Deviņdesmitajā psalmā Mozus aizlūdz Dievu, lai Viņš novērš Savu bardzības niknumu un atgriežas pie Savas tautas. Viņš saka, ka Kunga dusmu cēlonis ir tajā, ka Viņš liek “mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā” (Ps.90:8). Viņš juta, ka viņa nolieguma cēlonis ir viņa apslēptie grēki, nevis viņa sāpīgā publiskā neveiksme. Ebreju valodā “apslēpts” nozīmē tas, kas ir ‘aiz plīvura’; tā ir tā pati sakne, kā ‘jaunavai’, proti, aizplīvurotajai. Viņš juta, ka grēki, kurus viņš pastrādājis plīvura aizsegā, atklājas Eņģeļa vaiga gaismā. Atcerieties, ka Mozus vienmēr parādījās Izraēlam, vaigu aizklājis ar apsegu (2.Moz.34:33-35; 2.Kor.3:16-18), atsedzot to tikai runājot vaigu vaigā ar Eņģeli, kurš izstaroja Dieva godības gaismu viņam pretī. Šķiet, ka Mozus atsaucas uz to Ps.90:8; viņš sajuta, ka viņā ir daudz apslēptu grēku, kas nav redzami Izraēlam, bet pilnīgi atklāti Eņģelim, kad viņš ar to satikās. Līdzīgi arī Izraēls tika atraidīts drīzāk sirds grēku dēļ nekā savu lielāku neveiksmju dēļ (Ap.d.7:39; un skat iemeslu viņu nosodīšanai, kas doti daudzos citos pantos). “Tu liec mūsu noziegumus Savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus Sava vaiga gaismā” (Ps.90:8) nav Mozus pārmetums Dievam; drīzāk tas norāda uz izsvērtu sapratni, kāpēc viņiem liegts ieiet zemē. Pievērsiet uzmanību “mūsu noziegumus...mūsu grēkus” – Mozus pilnīgi identificējās ar nosodīto Izraēlu, viņš ļoti labi apzinājās, kā viņi jutās – tāpat kā Kungs Jēzus attiecībā uz mums.

 

Augstāk dotās tabulas grafisks attēlojums varētu parādīt Mozus garīguma punktu skaitu svārstības dažādā vecumā:

 

Mozus garīgā izaugsme 

Garīgais spēks (punktu izteiksmē)

Mozus dzīves gadi

 

Mozus dzīve līdz 80 gadiem varētu būt raksturīga vairuma cilvēku dzīvei. Taču tas, kā Dievs pakāpeniski skolo Mozu lēnprātībā, patiesi dod rezultātus. Viņš pacēlās līdz pašiem Dieva taisnības novērtējuma augstumiem, līdz viņš beidzot sapulcē visu Izraēlu savā priekšā 120 gadu vecumā. Tam bija jābūt godbijību iedvesošam skatam! Atcerieties Bileāma vārdus: “Cik jaukas ir tavas teltis, ak, Jēkab, un tavi mājokļi, ak, Israēl! Kā upju līči, kas izplešas, kā vīna kalni, kas paceļas pie straumēm, kā alvejas, ko Tas Kungs pats ir stādījis, kā ciedru koki pie ūdens! (4.Moz.24:5,6). “Un Mozus bija simt divdesmit gadu vecs...viņa acis nebija palikušas tumšas, un viņa dzīves spēks nebija zudis” (5.Moz.34:7).

 

Dieva vārds bija viņa sirdī, kad viņš stāvēja Izraēla priekšā, tās tautas priekšā, kuru viņš mīlēja, par kuriem viņš bija gatavs maksāt izpirkuma maksu ar savu dzīvību, pat savu mūžīgo dzīvību. “Patiešām, Viņš mīl tautas” ir Gara komentārs (5.Moz.33:3 – “viņš” šajā kontekstā šķiet attiecināms uz Mozu). Vienīgi Gars var rakstīt tik kodolīgi. “Patiešām viņš mīl tautas...tie noliecas pie tavām kājām un saņem no taviem vārdiem”. Un tad viņš izkrata tiem savu sirdi, izsakot tiem visu to, kas ir 5.Mozus grāmatas saturs. Tās bija viņa sirds dziļākās domas, kas lūdza Izraēlu būt uzticīgiem derībai ar To kungu, mudināja tos apzināt savas vājības, doties uz priekšu un mantot Valstību. Tās stundas, kad viņš, stāvot Izraēla priekšā, teica šos vārdus un tad dziedāja tiem šo dziesmu no 5.Moz.32, es domāju bija Mozus visskaistākās stundas. Un tad viņš svētī visas sapulcējušās ciltis, šī cilvēka mīlestībai pret Izraēlu plūstot kā no pilnības raga un tad, bez šaubām, ar kamolu kaklā un tik tikko valdot asaras viņš pagriežas un dodas augšup kalnā, augstāk un augstāk, Moāba zilajām virsotnēm atmirdzot tālumā.

 

Šīs ainas patoss ir vienreizējs. Taču visu šo sāpīgi skumīgo ainu mēs redzam arī kā simbolu Kristus dzīvības atdošanai par mums. Atcerieties, tas bija viņu dēļ, ka Mozus neiegāja zemē. Tas ir Gara dotais uzsvars. Kāpjot augšā, jo tas bija garš ceļš, varbūt viņš domāja par tiem Ēģiptē pavadītajiem gadiem, savas dvēseles ciešanām tolaik. Jūs varat domāt, ka es esmu pārāk emocionāls, bet es domāju, ka kāpjot augšā, viņš domāja par savu mīļo māti, kurai viņš bija parādā par šīm attiecībām ar Dievu, māti, kuru viņš neatzina 40 gadus, atzīdams sevi par faraona meitas dēlu, līdz kamēr 40 gadu vecumā viņš ir godīgs pats pret sevi un paziņo pasaulei, kas ir viņa īstā māte, atsakās saukties par faraona meitas dēlu. Ja mums būtu atlikušas 24 stundas, ko dzīvot, un mums būtu jādodas pirmsnāves pastaigā, es domāju mūsu atmiņas vismaz uz brīdi aizvestu mūs bērnībā. Un viņš bija cilvēks, tāds pats kā mēs.

 

Un iespējams viņš atcerējās tos vājuma gadus Midiānā, Ciporu, garās vientuļās dienas ar ganāmpulku. Un tad Sarkanās jūras brīnumu, uztraukumu satikšanās ar Eņģeli laikā un šīs sazināšanās prieku citā kalnā. Viņš ļoti labi pazina šo Eņģeli, viņš runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu (2.Moz.33:11). Cik piedienīgi, ka augšā viņš atkal satiek Eņģeli. Tur, droši vien, būs bijusi tā pati mīlestība, tā pati atklātā draudzība. Eņģelis parādīja viņam Valstību, pavēris viņa acis, lai tas redzētu visu zemi līdz tās robežām. Un tad viņš apbedīja to kapā ar cerību uz labākām dienām, kad nāks Kristus, lai celtu savus ļaudis, kad Dieva tauta beidzot būs paklausīga. Kādas beigas. No vājuma, tāda vājuma viņš bija darīts spēkpilns. Viņa temperamentīgā ticība ar tās uzticības spožajiem uzplaiksnījumiem izvērtās cietā klintī, patiesās augošās attiecībās ar mīlošu Tēvu. Visas viņa cilvēciskās saiknes bija neveiksmīgas: ar brāli un māsu, ar sievu, ar savu tautu. Bet beigu beigās šis vientuļais vīrs rada sev atdusu Jahvē, Izraēla Dievā, viņš iepazina Dievu kā savu draugu un glābēju. Nav jābrīnās, ka Jaunās Derības atsaucēs viņš ir vienmēr minēts kā paraugs, kuram mums būtu jālīdzinās.                                       

Uz Bībeles Pamatiem Mājas

 

1. nodarbība: Ko nozīmē būt Kristū

 

2. nodarbība : DIEVBIJĪBAS PRINCIPI

 

3. nodarbība: EKLĒSIJAS DZĪVE

 

4. nodarbība: SLUDINĀŠANA

 

5. nodarbība: LŪGŠANA

 

6. nodarbība: BĪBELES STUDĒŠANA

 

7. nodarbība: KUNGS, KURU MĒS GANDRĪZ NEMAZ NEPAZĪSTAM

 

8. nodarbība: DIEVS,
KURU MĒS GANDRĪZ NEPAZĪSTAM


9. nodarbība: PARAUG PIEMĒRI


10. nodarbība:DAŽAS PROBLĒMAS