Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      JAUTĀJUMI MANAS BĪBELES LAPPUŠU MALĀS    

 

Bezmaksas Bībeles literatūra latviešu valodā

 

Bībeles Pamati

 

 

6.11 LIETAS, KURAS JŪS, CERAMS, KĀDREIZ SAPRATĪSIET:

JAUTĀJUMI MANAS BĪBELES LAPPUŠU MALĀS

1. V.D. pravieši pastāvīgi saista ebreju atgriešanos zemē un zemes ražību ar Izraēlas garīgo atdzimšanu. Kopš 1948.gada ir sākusies ebreju atgriešanās un zeme ir uzplaukusi. Bet kā ir ar garīgo atdzimšanu? Vai zemē ir apslēpta ticīgo grupa, kas nav mums zināma (salīdz. ar Elijas pirmās atnākšanas situāciju)?

2. “Es jūs no visas sirds lūdzu...neskarieties klāt manai draudzenei un nemodiniet viņu, kamēr viņai pašai neiepatīkas mosties” (Augstā dziesma 2:7; 3:5). Ko tas nozīmē kā praktiski, tā arī dziesmas simbolikā?

3. Kā cilvēki, nepazīdami, var godāt patieso Dievu (Ap.d.17:23)? Vai arī Pāvils bija neraksturīgi pieklājīgs savā sludināšanā?

4. Dievs “licis visām tautām celties no vienām asinīm...un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu” (Ap.d.17:26,27). Kā ģeogrāfiskais izvietojums var likt cilvēkiem meklēt Dievu?

5. Vai Dieva prāts tagad notiek virs zemes vai nē?

6. Mt.27:46 saka, ka Kristus uzrunāja Dievu “Ēli”; Marka evaņģēlijā lasām “Eloī”. Pieraksti atšķiras. Kā tā? Kāpēc tāda atšķirība?

7. “Tomēr visu ķēniņa valsts varu Es neatraušu: vienu cilti Es nodošu tavam dēlam Sava kalpa Dāvida un Jeruzalemes dēļ” (1.Ķēn.11:13). Bet vai tad Jūda nesastāvēja no divām ar pus ciltīm, nevis tikai vienas?

8. “Bet Es Savu ķēniņu esmu cēlis Ciānā, Savā svētajā kalnā.” Es (Dievs) darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: “Mans dēls tu esi, Es šodien tevi esmu dzemdinājis” (Ps.2:6,7). Tas ir viens no piemēriem, kur Mesijas pravietojumos ir neatrisināms vietniekvārdu sajaukums.

9. Kas ir fiziskais, redzamais nevainības pierādījums, kas minēts bauslībā? Uz ko attiecas ‘kailuma atklāšanas’ idioma?

10. Kāpēc mums būtu jāpriecājas, ka Tēvs ir lielāks par Kristu (Jņ.14:28)?

11. Kas ir tēvi, kuru sirdis pēdējo dienu Ēlijs piegriezīs saviem bērniem (Mal.3:24).

12. Kāpēc Mt.5:29 iet runa tieši par labo aci?

13. Ticīgie, kas gaida Kristus atgriešanos, tiek aprakstīti kā ļaudis, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākot (Lk.12:36). Bet Kristus atnākšana tiek aprakstīta arī kā Viņa atnākšana uz kāzām, lai savienotos laulībā ar ticīgajiem.

14. Kā piepildījās Ecēhiēla teiktais par Cedekijas bēgšanu no Jeruzalemes: “Viņš apklās savu vaigu, lai neredzētu vairs zemi ar savām acīm”?

SESTĀ NODARBĪBA

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM UN APSPRIEŠANAI

1. Vai jūs lasāt katru dienu pēc Bībeles pavadoņa?

2. Kādi ir Bībeles pavadoņa trūkumi un kādas ir tā priekšrocības?

3. Ko simbolizēja tuksneša manna?

(a) Kungu Jēzu

(b) Bībeli

(c) To, ka Dievs mūs spēcina

(d) Kaut ko citu

4. Miniet vēl vienu Kristus pirmtēla (personas vai notikuma) piemēru.

5. Miniet kādu piemēru, kur kāds Bībeles personāžs citē cita Bībeles personāža vārdus vai pieredzi.                                       

Uz Bībeles Pamatiem Mājas

 

1. nodarbība: Ko nozīmē būt Kristū

 

2. nodarbība : DIEVBIJĪBAS PRINCIPI

 

3. nodarbība: EKLĒSIJAS DZĪVE

 

4. nodarbība: SLUDINĀŠANA

 

5. nodarbība: LŪGŠANA

 

6. nodarbība: BĪBELES STUDĒŠANA

 

7. nodarbība: KUNGS, KURU MĒS GANDRĪZ NEMAZ NEPAZĪSTAM

 

8. nodarbība: DIEVS,
KURU MĒS GANDRĪZ NEPAZĪSTAM


9. nodarbība: PARAUG PIEMĒRI


10. nodarbība:DAŽAS PROBLĒMAS